Komunikat z 14. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 9 kwietnia 2019 r.

data aktualizacji 09 kwietnia 2019

W czternastym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) udział wzięli:

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego1,
 • Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego2
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego3,
 • Tadeusz Kościński – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów,
 • Marcin Obroniecki – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych4
 • Jan Pawelec – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki5,
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego6,
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego7
 • Cezary Kochalski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Marek Niechciał – Przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów*,
 • Mirosław Panek – Przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego*,
 • Maciej Wąsik – Przedstawiciel ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych*.

1.    Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu w dniu 22 marca 2019 r. zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wykorzystania informacji poufnej z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w związku z obrotem akcjami Ursus SA oraz o blokadzie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego spółki POL-MOT Auto SA.

Komunikat KNF dotyczący spółki Ursus SA.

2.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Andrzeja Przybylskiego na stanowisko Członka Zarządu X-Trade Brokers Domu Maklerskiego SA, który będzie odpowiedzialny za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem,
 • Wojciecha Maryańskiego na stanowisko Prezesa Zarządu PGE Domu Maklerskiego,
 • Patrycjusza Wójcika na stanowisko Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA,
 • Agnieszki Rostkowskiej na stanowisko Członka Zarządu Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA, który będzie odpowiedzialny za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem, 
 • Iwony Ustach na stanowisko Członka Zarządu Domu Maklerskiego Noble Securities SA, który będzie odpowiedzialny za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem,
 • Mariana Goli na stanowisko Członka Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS,
 • Bogusławy Żurkowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Suchowoli,
 • Mariusza Kulpy na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubyczy Królewskiej,
 • Marleny Ditrich-Wojakowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Tworogu,
 • Renaty Machowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Rymanowie,
 • Małgorzaty Pospieszyńskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Gostyninie.

3.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Kozienice (kasa przyłączająca) ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową Świętokrzyska (kasa przyłączana).

4.    Komisja jednogłośnie zmieniła decyzję KNF z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez spółkę England.pl sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie. Zmiana polega na rozszerzeniu zakresu świadczonych przez Spółkę usług płatniczych o: 

1)    przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku (art. 3 ust. 1 pkt 1 UUP);
2)    wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty (art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. a) UUP);
3)    wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego (art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b) UUP);
4)    wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transfer środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń (art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. c) UUP);
5)    wydawanie instrumentów płatniczych (art. 3 ust. 1 pkt 4 UUP).

5.    Komisja, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez spółkę InPost Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie o cofnięcie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej, jednogłośnie cofnęła zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej wydane spółce decyzją KNF z dnia 21 października 2014 r. 

6.    Komisja, stosownie do zawiadomienia Chatham Financial Europe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie o zamiarze prowadzenia działalności maklerskiej bez otwierania oddziału na terytorium innych państw członkowskich, jednogłośnie zdecydowała o przekazaniu tej informacji właściwym organom nadzoru: Luksemburga, Francji, Holandii, Włoch, Niemiec, Irlandii i Hiszpanii.

7.    Komisja, w zakresie swojej właściwości, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego w 2018 roku.

8.    Komisja zapoznała się z:

 • planami finansowymi banków komercyjnych za 2019 r.,
 • raportem dotyczącym sytuacji finansowej domów maklerskich w 2018 r.,
 • raportem na temat procesu badania i oceny nadzorczej (BION) domów maklerskich w 2018 r.,
 • z informacją o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego w 2018 r.,
 • informacją dotyczącą podmiotów wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego w okresie od 26.03.2019 r. do 8.04.2019 r.

9.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

 • 23 kwietnia 2019 r.
 • 14 maja 2019 r.
 • 28 maja 2019 r.
 • 11 czerwca 2019 r.
 • 25 czerwca 2019 r.
 • 9 lipca 2019 r.

* Członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniach wyłącznie z głosem doradczym, nie biorący udziału w głosowaniach.

______________________
1J. Jastrzębski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 2a komunikatu.
2M. Iwanicz-Drozdowska nie brała udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 1, 2b, 2c, 2d, 2e, i 6 komunikatu.
3R. Mikusiński nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k, 4 i 5 komunikatu.
4M. Obroniecki nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k, 4 i 5 komunikatu.
5J. Pawelec nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2a i 2b komunikatu.
6J. Wojtyła nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e i 6 komunikatu.
7A. Kaźmierczak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2c, 2d, 2e i 6 komunikatu.