Zatwierdzenie prospektu emisyjnego BoomBit SA

data aktualizacji 05 kwietnia 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • BoomBit SA z siedzibą w Gdańsku, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii B i C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B i C oraz praw poboru akcji serii C (oferującym jest Vestor Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie).