Komunikat w sprawie uruchomienia formularza elektronicznego służącego do składania wniosków o udostępnienie informacji historycznych z rejestru pośredników ubezpieczeniowych

data aktualizacji 01 kwietnia 2019

W dniu 1 kwietnia 2019 r. nastąpiło uruchomienie formularza elektronicznego, dostępnego pod adresem https://rpu.knf.gov.pl, służącego do składania wniosków o udostępnienie informacji historycznych, o których mowa w art. 52 ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2018 r. poz. 2210 ze zm.).

Zgodnie z § 7 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. (Dz.U. poz. 2467) wniosek może być złożony na formularzu elektronicznym udostępnianym za pośrednictwem strony internetowej organu nadzoru. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są: agent ubezpieczeniowy, agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające, broker ubezpieczeniowy, broker reasekuracyjny a także inna osoba prawna lub osoba fizyczna, której informacje dotyczą. W myśl § 7 ust. 6 rozporządzenia złożenie wniosku na formularzu:
1)   przez osobę fizyczną następuje za pośrednictwem formularza elektronicznego po dokonaniu uwierzytelnienia tej osoby za pomocą profilu zaufanego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669);
2)   przez podmiot inny niż osoba fizyczna wymaga:
a)  przedłożenia organowi nadzoru informacji o osobie uprawnionej do złożenia wniosku w imieniu tego podmiotu, obejmującej imię, nazwisko oraz numer PESEL osoby uprawnionej,
b)  uzyskania przez osobę uprawnioną dostępu do formularza elektronicznego po dokonaniu uwierzytelnienia tej osoby za pomocą profilu zaufanego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.