Zatwierdzenie prospektu emisyjnego PHARMENA SA

data aktualizacji 19 marca 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • PHARMENA SA z siedzibą w Łodzi, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D i E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E (oferującym jest Vestor Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie).