Komunikat z 9. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 marca 2019 r.

data aktualizacji 05 marca 2019

W dziewiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) udział wzięli:

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Marcin Obroniecki – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych,
 • Jan Pawelec – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki,
 • Tadeusz Kościński – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów,
 • Cezary Kochalski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego*.
1. Komisja jednogłośnie przyjęła projekt założeń nowelizacji Rekomendacji A dotyczącej zarządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych, której poprzednia wersja została wydana w 2010 r. Od tego czasu na rynku międzynarodowym zaszły zmiany związane z wprowadzeniem nowych regulacji w obszarze objętym postanowieniami Rekomendacji. Celem nowelizacji Rekomendacji A jest wskazanie dobrych praktyk w obszarze zarządzania ryzykiem związanym z transakcjami na rynku instrumentów pochodnych zawieranymi przez banki, a także określenie zasad, jakie powinny być uwzględniane w kontaktach z klientami, którzy zawierają lub zawarli transakcje tego typu.

Proponowana nowelizacja Rekomendacji A adresowana jest do banków i zawierać będzie postanowienia odnoszące się do transakcji na instrumentach pochodnych, wykonywanych przez bankowe departamenty skarbu z innymi podmiotami rynku międzybankowego oraz klientami niebankowymi. Stanowić będzie dopełnienie regulacji dotyczących zawierania transakcji na instrumentach pochodnych na rynku polskim, obok wydanych wcześniej „Wytycznych KNF dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych” oraz skierowanych głównie do domów i biur maklerskich, rozporządzenia EMIR i dyrektywy MiFID II wraz z towarzyszącymi standardami technicznymi oraz wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA).

2. Komisja jednogłośnie zakazała wykonywania przez Homepay IP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działalności regulowanej polegającej na świadczeniu usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych.

Homepay IP występowała w roli agenta spółki Homepay sp. z o.o. – biura usług płatniczych, względem którego Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 10 kwietnia 2018 r. podjęła decyzję o zakazie wykonywania działalności w charakterze biura usług płatniczych.

Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ustalonych w niniejszej sprawie Komisja stwierdziła, że działalność regulowana Strony w zakresie świadczenia usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych jest wykonywana z istotnym naruszeniem przepisów ustawy o usługach płatniczych. Komisja stwierdziła rażące naruszenie wynikających z przepisów ustawy obowiązków związanych z prowadzeniem działalności w charakterze biura usług płatniczych m.in. wobec niezrealizowania przez Stronę obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 128 ust. 1 pkt 1) ustawy o usługach płatniczych, tj. nieprzekazania informacji o transakcjach płatniczych wykonanych w I kwartale 2018 r. Strona nie wykonała wymienionych obowiązków informacyjnych także w odniesieniu do II i III kwartału 2018 r. W niniejszym przypadku przepisy prawa zostały naruszone w sposób ewidentny, zaś naruszenia dokonane przez Stronę zostały przez Komisję Nadzoru Finansowego zakwalifikowane jako rażące.

3. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółce:
 • Abadon Real Estate S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej (z dniem 26 marca 2019 r.).
4. Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:
 • 12 marca 2019 r.,
 • 26 marca 2019 r.,
 • 9 kwietnia 2019 r.

*Członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniach wyłącznie z głosem doradczym, nie biorący udziału w głosowaniach.