Komunikat UKNF w sprawie możliwości ujmowania aktywów powstałych w wyniku prac rozwojowych przez emitentów papierów wartościowych stosujących MSSF

data aktualizacji 05 marca 2019

Zgodnie z postanowieniami standardu Międzynarodowego Standardu Rachunkowości MSR 381 Wartości niematerialne - „MSR 38”, nie ujmuje się żadnego składnika wartości niematerialnych powstałego w wyniku prac badawczych, a nakłady związane z tymi pracami ujmowane są w kosztach w momencie ich poniesienia. Składnik wartości niematerialnych może zostać zidentyfikowany, a związane z nim nakłady skapitalizowane na etapie prac rozwojowych przedsięwzięcia, który jest etapem bardziej zaawansowanym, po spełnieniu kryteriów wskazanych w par. 57 MSR 38, tj. po udowodnieniu przez emitenta:

  • możliwości ukończenia składnika wartości niematerialnych z technicznego punktu widzenia; 
  • zamiaru ukończenia składnika wartości niematerialnych; 
  • zdolności do użytkowania lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych; 
  • możliwości generowania prawdopodobnych przyszłych korzyści ekonomicznych przez składnik wartości niematerialnych; 
  • dostępności stosownych środków technicznych, finansowych i innych, które mają służyć ukończeniu prac rozwojowych; 
  • możliwości wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które można przyporządkować do danego projektu. 

UKNF zwraca uwagę, że zakres w jakim rozpoznawane są nowe składniki wartości niematerialnych, będące efektem nakładów na prace rozwojowe, powinien różnić się w praktyce w zależności od branży i rodzaju produktu nad którym pracuje jednostka. Przykładem może być branża farmaceutyczna, gdzie ponoszone nakłady na prace rozwojowe nie prowadzą do automatycznego rozpoznania składników wartości niematerialnych. Zwykle powodem takiej sytuacji jest zbyt duża niepewność co do ostatecznych wyników prowadzonych prac oraz technicznej możliwości ukończenia składnika wartości niematerialnych tak, aby nadawał się do ekonomicznego użytkowania. W opinii UKNF, w przypadku prac rozwojowych związanych z opracowywaniem nowego produktu lub procesu produkcyjnego w branży farmaceutycznej, właściwym dowodem wskazującym na możliwość z technicznego punktu widzenia ukończenia składnika wartości niematerialnych i jego komercjalizacji jest uzyskanie pozwolenia właściwego organu regulacyjnego w odniesieniu do nowych produktów lub procesów produkcji. UKNF podkreśla, że w konsekwencji tylko niewielka część nakładów związanych z opracowywaniem nowego produktu lub procesu produkcyjnego w branży farmaceutycznej może być kapitalizowana. 

Odnośnie prac związanych z opracowywaniem leków biopodobnych, które mają wykazywać podobieństwo do leków referencyjnych, tj. już istniejących na rynku, dla których wygasł okres ochrony patentowej, prace rozwojowe w dużej mierze koncentrują się na znalezieniu nowych rozwiązań w zakresie procesu produkcyjnego, które byłyby bardziej efektywne od rozwiązań stosowanych dotychczas. Ponadto producent leku biopodobnego musi udowodnić, że produkt uzyskiwany w nowym procesie ma takie same właściwości jak produkt referencyjny, z tego powodu organy regulacyjne wymagają od producenta dużej ilości badań laboratoryjnych i klinicznych. Zatem w przypadku prac rozwojowych prowadzonych nad lekami biopodobnymi, w związku z koniecznością opracowania nowego procesu produkcyjnego oraz przeprowadzenia dużej ilości badań klinicznych, których pozytywne wyniki warunkują uzyskanie pozwolenia regulacyjnego, UKNF oczekuje, że emitenci będą kapitalizować nakłady związane z tymi pracami analogicznie jak w przypadku nakładów związanych z opracowywaniem nowych produktów, tj. po otrzymaniu pozwolenia regulacyjnego lub też w momencie bliskim jego uzyskania.

______________________
1Załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 320, z 29.11.2008 r. , str. 1, z późn. zm.).