Komunikat UKNF ws. obowiązków notyfikacyjnych OFE i DFE zarządzanych przez to samo PTE

data aktualizacji 31 stycznia 2019

W związku z wątpliwościami powszechnych towarzystw emerytalnych („PTE”) w zakresie obowiązków wynikających z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”) w odniesieniu do przypadków obrotu akcjami przez otwarte fundusze emerytalne („OFE”) i dobrowolne fundusze emerytalne („DFE”) zarządzane przez to samo PTE, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawia stanowisko w sprawie.

I.    Obowiązek indywidualny spoczywający na OFE lub DFE.

Obowiązek wynikający z art. 69 ustawy o ofercie spoczywa przede wszystkim na każdym akcjonariuszu, który indywidualnie osiągnął lub przekroczył próg ogólnej liczby głosów w spółce publicznej określony w tym przepisie. Oznacza to, że w przypadku gdy OFE albo DFE zarządzane przez to samo PTE samodzielnie osiągnie lub przekroczy jakikolwiek próg określony w art. 69 ustawy o ofercie, wówczas odpowiednio na OFE lub DFE spocznie indywidualny obowiązek notyfikacyjny, który powinien zostać wypełniony w imieniu konkretnego funduszu przez PTE. 

II.    Obowiązek sumowania głosów przez OFE i DFE zarządzane przez to samo PTE.

Niezależenie od indywidualnego obowiązku notyfikacyjnego, spoczywającego na każdym OFE i DFE należy rozważyć, czy w danym stanie faktycznym przepisy szczególne nie nakładają obowiązku sumowania głosów wynikających z akcji spółki publicznej posiadanych łącznie przez OFE i DFE zarządzane przez to samo PTE. Urząd KNF zwraca uwagę, że dokonując oceny danego stanu faktycznego należy mieć na uwadze, że:

1.    Przepisy ustawy o ofercie w odniesieniu do OFE i DFE zarządzanych przez to samo PTE nie wprowadziły norm analogicznych do tych, które dotyczą obowiązku konsolidowania głosów wynikających z akcji posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych (art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie). W opinii Urzędu KNF nie ma podstaw do uznania, że w drodze analogii przepis art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie mógłby znaleźć zastosowanie w odniesieniu do funduszy emerytalnych.

2.    W odniesieniu do OFE i DFE zarządzanych przez to samo PTE nie znajdzie również zastosowania art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o ofercie, który dotyczy podmiotów wykonujących czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, gdyż PTE nie wykonują takiej usługi.

3.    Nie można wykluczyć, że OFE i DFE zarządzane przez to samo PTE może łączyć porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie. Na istnienie przedmiotowego porozumienia wskazywać mogą w szczególności następujące okoliczności:

  • istnienie regulacji wewnętrznych PTE, na mocy których PTE podejmuje analogiczne decyzje inwestycyjne dotyczące OFE i DFE;
  • podejmowanie przez PTE analogicznych decyzji inwestycyjnych dotyczących OFE i DFE; 
  • analizowanie i podejmowanie przez te same komitety inwestycyjne decyzji o przekroczeniu określonych progów w spółkach publicznych przez OFE i DFE;
  • analogiczne instrukcje wykonywania prawa głosu dla pełnomocników OFE i DFE;
  • taki sam sposób reprezentowania i sposób głosowania na walnych zgromadzeniach spółek publicznych w odniesieniu do akcji posiadanych przez OFE i DFE zarządzanych przez to samo PTE.
W przypadku stwierdzenia, że OFE i DFE łączy porozumienie akcjonariuszy w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie, obowiązek notyfikacyjny spoczywający na stronach porozumienia powinien być wykonywany przez PTE w imieniu OFE i DFE niezależnie od obowiązku indywidualnego, który może spocząć na OFE albo DFE.