Komunikat z 4. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 29 stycznia 2019 r.

data aktualizacji 29 stycznia 2019

W czwartym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) udział wzięli:

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego1,
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego2,
 • Cezary Kochalski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Tadeusz Kościński – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów, 
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego*,
 • Marek Niechciał – Przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów*,
 • Maciej Wąsik – Przedstawiciel ministra – członka Rady Ministrów, Koordynatora służb specjalnych*.
1.    Komisja zapoznała się notyfikacją w sprawie utworzenia oddziału na terytorium Polski przez instytucję kredytową:
 • HSBC France z siedzibą w Paryżu.
Jednocześnie KNF jednogłośnie podjęła decyzję w sprawie wskazania następujących warunków w interesie dobra ogólnego, które oddział instytucji kredytowej musi spełniać przy prowadzeniu działalności na terytorium Polski. Wskazane przez KNF warunki dotyczą zobowiązania HSBC France:
1)    Informowania klienta, przed zawarciem umowy i najpóźniej z chwilą złożenia oferty, w sposób jednoznaczny i potwierdzony przez klienta, o faktach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa depozytów gromadzonych przez HSBC France w związku z prowadzeniem działalności na terytorium Polski przez oddział, m.in. o:
a)    sprawowaniu nadzoru nad działalnością oddziału z punktu jego wypłacalności przez władze nadzorcze we Francji,
b)    miejscu i sposobie przechowywania gromadzonych środków, w tym stosowanych zabezpieczeniach,
c)    zasadach obsługi kasowej umożliwiającej wypłatę gromadzonych środków na każde żądanie klienta lub z nadejściem określonego terminu,
d)    danych teleadresowych umożliwiających klientowi bezpośredni – fizyczny kontakt z oddziałem,
e)    sposobie gwarantowania gromadzonych depozytów,
f)    miejscu przechowywania i przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową,
g)    możliwości wnioskowania o informacje na temat regulacji prawnych dotyczących działalności HSBC France i jego oddziału w Polsce oraz kodeksów dobrych praktyk, którym podlega HSBC France.
2)    Zapewnienia, aby przekazy reklamowe lub marketingowe nie wprowadzały ich odbiorców w błąd co do przekazywanych informacji;
3)    Udostępnienia do publicznej wiadomości w języku polskim treści sprawozdań finansowych bezzwłocznie po ich zatwierdzeniu, a także informacji o podjętych wobec tej instytucji kredytowej przez właściwą władzę w kraju jej siedziby działaniach nadzorczych w zakresie podlegającym w tym kraju ujawnieniu;
4)    Powstrzymania się od arbitrażu regulacyjnego;
5)    Zapewnienia jednoznacznego rozdzielenia oferty usług świadczonych w ramach ewentualnie prowadzonej równolegle na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności transgranicznej (na podstawie swobody świadczenia usług) od oferty oddziału;
6)    Zapewnienia stosowania wysokich standardów identyfikacji klienta, w szczególności zapewniających prawidłową weryfikację tożsamości klienta oraz przewidujących odmowę świadczenia usługi w przypadku braku możliwości takiej weryfikacji;
7)    Powstrzymania się od wykorzystywania ewentualnej przewagi konkurencyjnej na rynku usług bankowych w Polsce, powstałej na skutek działania mechanizmów niemających charakteru rynkowego, a w szczególności na skutek niestosowania się do funkcjonujących na rynku usług bankowych w Polsce zasad prowadzenia działalności bankowej, wynikających z regulacji i rekomendacji nadzorczych;
8)    Zapewnienia, aby wszelkie powództwa cywilnoprawne dotyczące zawartych umów poddawane były rozstrzygnięciom sądów polskich na takich samych warunkach, jak powództwa dotyczące umów zawieranych przez banki krajowe;
9)    Stosowania się do wskazań KNF dotyczących prowadzenia działalności przez ten oddział w sposób zgodny z interesem dobra ogólnego, a w szczególności dotyczących ochrony dóbr konsumenta, zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego a także zapobieżenia naruszeniom prawa lub wzrostowi ryzyka systemowego w sektorze finansowym.
 
2.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie HSBC Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie i HSBC France z siedzibą w Paryżu przez przeniesienie całego majątku HSBC Bank Polska SA na HSBC France.
W związku z połączeniem działalność banku przejmowanego nie zostanie zakończona, lecz będzie kontynuowana na terenie Polski przez przejmującą instytucję kredytową w formie oddziału.

3.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:
 • Grzegorza Krawca na stanowisko Członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem,
 • Grzegorza Krawca na stanowisko Członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska SA odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.
4.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do nabycia akcji krajowego zakładu ubezpieczeń GOTHAER Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w liczbie zapewniającej przekroczenie jednej drugiej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i jednej drugiej udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa bezpośrednio przez Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe z siedzibą w Wiedniu oraz pośrednio przez Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein-Vermögensverwaltung Vienna Insurance Group z siedzibą w Wiedniu.

5.    Komisja zapoznała się:
 • z informacją dotyczącą podmiotów wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych KNF w okresie od 8.01.2019 r. do 21.01.2019 r.
6.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:
 • 12 lutego 2019 r.,
 • 26 lutego 2019 r.,
 • 12 marca 2019 r.,
 • 26 marca 2019 r.,
 • 9 kwietnia 2019 r.

*Członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniach wyłącznie z głosem doradczym, nie biorący udziału w głosowaniach.
1  J. Wojtyła nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 1, 2, 3 i 4 komunikatu.
2
  A. Kaźmierczak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 1, 2, 3 i 4 komunikatu.