Komunikat KNF dotyczący zabezpieczenia interesów klientów w kontekście planowanego połączenia Idea Banku SA z Getin Noble Bankiem SA

data aktualizacji 29 stycznia 2019

W nawiązaniu do wpływających do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego pytań związanych z zabezpieczeniem interesów klientów Idea Banku SA w kontekście planowanego połączenia Idea Banku SA z Getin Noble Bankiem SA Urząd KNF informuje, że w postępowaniach, których przedmiotem jest połączenie banku z innym bankiem lub instytucją kredytową Komisja Nadzoru Finansowego kieruje się przesłankami wskazanymi w art. 124 ust. 2 ustawy Prawo bankowe, stosownie do których Komisja odmawia wydania zezwolenia na połączenie banku z innym bankiem lub instytucją kredytową, jeżeli połączenie prowadziłoby do naruszenia przepisów prawa, interesów klientów banku biorącego udział w połączeniu lub zagrażałoby bezpieczeństwu środków gromadzonych w tym banku.

W kontekście oceny wyżej wymienionych przesłanek dokonywanej przez KNF podkreślenia wymaga, że konieczne jest takie ustrukturyzowanie transakcji, które zagwarantuje bezpieczeństwo połączonego banku, w tym w szczególności bezpieczeństwo depozytów oraz zabezpieczenie interesów klientów, jak również odpowiedni poziom kapitałów.