Zatwierdzenie prospektu emisyjnego XTPL SA

data aktualizacji 25 stycznia 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • XTPL SA z siedzibą we Wrocławiu, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz M (oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie).