Komunikat w sprawie uruchomienia formularza elektronicznego RPU

data aktualizacji 15 stycznia 2019

W dniu 15 stycznia 2019 r. nastąpiło uruchomienie formularza elektronicznego służącego do składania wniosków przez zakłady ubezpieczeń oraz brokerów ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych do rejestru pośredników ubezpieczeniowych. 

Formularz elektroniczny stanowi realizację przepisu art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2018 r. poz. 2210 ze zm.) (dalej „ustawa”), zgodnie z którym rejestr pośredników ubezpieczeniowych jest prowadzony przez organ nadzoru w systemie rejestracji internetowej. Przepis ten implementuje wymóg dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń ustanowienia systemu rejestracji internetowej pośredników ubezpieczeniowych (Dz.U.UE.L.2016.26.19), który jest łatwo dostępny i umożliwia wypełnienie formularza rejestracji bezpośrednio w internecie (art. 3 ust. 2 zd. 2 dyrektywy).

Szczegółowe zasady prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz składania wniosków do tego rejestru określone są w następujących rozporządzeniach:

  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru (Dz.U. poz. 2467),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające (Dz.U. poz. 2417),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów (Dz.U. poz. 2371).

Nowy system rejestracji pozwala na rejestrowanie wszystkich rodzajów pośredników ubezpieczeniowych przewidzianych przepisem art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy, to jest agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające oraz brokerów ubezpieczeniowych i brokerów reasekuracyjnych. Rejestr pośredników ubezpieczeniowych składa się z rejestru agentów oraz rejestru brokerów (art. 52 ust. 2 ustawy). Agenci ubezpieczeniowi i agenci oferujący ubezpieczenia uzupełniające podlegają rejestracji w rejestrze agentów, rejestracja brokerów ubezpieczeniowych i brokerów reasekuracyjnych następuje w rejestrze brokerów. Formularz elektroniczny umożliwia składanie wniosków do rejestru pośredników ubezpieczeniowych przez zakłady ubezpieczeń (do rejestru agentów) oraz brokerów ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych (do rejestru brokerów). 

Formularz elektroniczny umożliwia składanie wniosków z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem https://wnioski.rpu.knf.gov.pl

Zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru, rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2019 r., z wyjątkiem § 7 ust. 4 pkt 2 i ust. 6, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r. Do dnia 1 kwietnia 2019 r. istnieje możliwość uzyskania informacji o pośrednikach ubezpieczeniowych przy wykorzystaniu dotychczasowej wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej organu nadzoru w zakładce Podmioty-> Rejestry i ewidencje -> Rejestr agentów ubezpieczeniowych i Rejestr brokerów ubezpieczeniowych.