Zatwierdzenie prospektu emisyjnego DataWalk SA

data aktualizacji 21 grudnia 2018

  Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • DataWalk SA z siedzibą we Wrocławiu, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii M oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M oraz praw do akcji serii M (oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA).