Zatwierdzenie prospektu emisyjnego PRAGMA FAKTORING SA

data aktualizacji 14 grudnia 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • PRAGMA FAKTORING SA z siedzibą w Katowicach, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 50.000.000 zł (oferującym jest Dom Maklerski BDM SA z siedzibą w Bielsku-Białej oraz Biuro Maklerskie ALIOR BANK SA).