Komunikat z 415. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 4 grudnia 2018 r.

data aktualizacji 04 grudnia 2018

W czterysta piętnastym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego1,
 • Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
 • Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Mariusz Haładyj – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki2,
 • Marcin Obroniecki – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych3,
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej4

1.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Tomasza Jodłowskiego na stanowisko Członka Zarządu Banku Pocztowego SA nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku,
 • Macieja Ruczyńskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej,
 • Izabeli Joanny Biłas na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej z siedzibą w Czerwionce – Leszczynach.

2.    Komisja jednogłośnie odmówiła wyrażenia zgody na powołanie:

 • Izabeli Ochojskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.

W wyniku analizy i oceny zgromadzonych materiałów KNF ustaliła, że Izabela Ochojska nie spełnia jednego z wymogów, o których mowa w art. 22aa ust. 1 ustawy Prawo bankowe, a tym samym zachodzi przesłanka odmowy wyrażenia zgody na powołanie na prezesa zarządu banku określona w art. 22b ust. 3 pkt 1) ustawy Prawo bankowe.

3.    Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z dnia 29 listopada 2018 r.

4.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na połączenie Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Kłomnicach (bank przejmowany). Połączenie odbywa się za zgodą obu banków wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.

5.    Komisja, po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB, jednogłośnie zatwierdziła Grupowy Plan Naprawy Systemu Ochrony SGB.

6.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia przez Hellman&Friedman Corporate Investors VIII Ltd. z siedzibą George Town (Kajmany) oraz Nets Denmark A/S z siedzibą Lautrupbjerg (Dania) akcji eCard SA uprawniających do wykonywania 100% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiących 100% kapitału zakładowego eCard SA oraz udziałów Dotpay sp. z o. o. uprawniających do wykonywania 100% łącznej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników i stanowiących 100% kapitału zakładowego Dotpay
sp. z o. o.

7.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółce:

 • Wistil SA z siedzibą w Kaliszu z dniem 21 grudnia 2018 r.

8.    Komisja jednogłośnie zakazała wykonywania przez Michała Końkę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Finansowe Michał Końka,  wpisanego do Rejestru Biur Usług Płatniczych pod nr BP1919/2016 działalności regulowanej polegającej na świadczeniu usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych. Decyzja KNF skutkuje wykreśleniem Strony z rejestru działalności regulowanej w zakresie usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych.

Komisja stwierdziła, że działalność regulowana Strony w zakresie świadczenia usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych jest wykonywana z istotnym naruszeniem przepisów ustawy o usługach płatniczych. Naruszenia dokonane przez Stronę zostały przez Komisję Nadzoru Finansowego zakwalifikowane jako rażące i dotyczyły niewywiązywania się Strony z obowiązków informacyjnych dotyczących łącznej wartości i liczby transakcji płatniczych wykonanych w danym kwartale oraz obowiązku przekazania informacji na temat wymaganych przepisami prawa zabezpieczeń środków powierzanych przez klientów. Komisja wskazuje także na wielokrotność i powtarzalność naruszeń, a także ich długotrwałość.

Przedsiębiorca może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia.

9.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 900 tysięcy złotych, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień  w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych. Naruszenia stwierdzone w toku prowadzonego postępowania dotyczyły szkód likwidowanych w latach 2013-2015 r. Za naruszenia obejmujące wskazany okres Komisja stosowała już sankcje. Zakład ubezpieczeń wdrożył zaś intensywne środki zaradcze oraz usprawnił procedury likwidacji szkód, co zostało uwzględnione przy wymiarze kary.

10.    Komisja jednogłośnie odmówiła wpisu do rejestru zarządzających ASI spółkom:

 • ,,SOBIK” Zakład Produkcyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej.

W następstwie oceny ustalonego w postępowaniu stanu faktycznego Komisja stwierdziła, że wniosek o wpis Spółki do rejestru zarządzających ASI jako wewnętrznie zarządzającego ASI został złożony przez spółkę komandytową, która jest spółką osobową w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, a zatem wniosek nie został złożony przez spółkę kapitałową. Ponadto ze zgromadzonego materiału wynika, że Spółka prowadzi działalność przemysłową i nie prowadzi oraz nie zamierza prowadzić działalności wewnętrznie zarządzającego ASI. 

W konsekwencji Komisja stwierdziła, że wniosek został złożony przez podmiot nieuprawniony. W związku z powyższym, wydanie przez Komisję decyzji w przedmiocie odmowy dokonania wpisu Wnioskodawcy do rejestru zarządzających ASI, pozostaje bez wpływu na dalsze wykonywanie działalności przez Spółkę.

 • BP SEED FUND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

W następstwie oceny ustalonego w postępowaniu stanu faktycznego Komisja stwierdziła, że wniosek o wpis do rejestru jako wewnętrznie zarządzającego ASI został złożony przez spółkę realizującą Projekt finansowy PARP, który nie przewiduje możliwości prowadzenia działalności w oparciu o kapitał zgromadzony od inwestorów  w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, w celu generowania zwrotu łączonego, a zatem przez spółkę nie wykazującą cech charakterystycznych dla przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania. Tym samym Wnioskodawca nie może być uznany jednocześnie za wewnętrznie zarządzającego ASI. Wniosek zatem został złożony przez podmiot nieuprawniony. W związku z tym, że Spółka nie realizuje celu gospodarczego o charakterze zarobkowym, lecz wykonuje zadania o charakterze publicznym zgodnie z Projektem finansowanym przez PARP, wydanie przez Komisję decyzji w przedmiocie odmowy dokonania wpisu Wnioskodawcy do rejestru zarządzających ASI, pozostaje bez wpływu na dalsze wykonywanie działalności przez Spółkę.

11.    Komisja zapoznała się:

 • z informacją o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I półroczu 2018 r., 
 • z informacją o działalności funduszy emerytalnych w III kwartale 2018 r.,
 • z informacją dotyczącą podmiotów wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego w okresie od 13.11.2018 r. do 26.11.2018 r.

12.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

 • 18 grudnia 2018 r.,
 • 15 stycznia 2019 r.,
 • 29 stycznia 2019 r.,
 • 12 lutego 2019 r., 
 • 26 lutego 2019 r.,
 • 12 marca 2019 r.,
 • 26 marca 2019 r.,
 • 9 kwietnia 2019 r.

______________________
1J. Jastrzębski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 1c, 3, 5, 6, 7, 8, 9 oraz 10 komunikatu.
2M. Haładyj nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 3, 5, 9 oraz 10 komunikatu.
3M. Obroniecki nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 3, 5 oraz 9 komunikatu.
4Z. Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 1b oraz 10 komunikatu.