Zawieszenie obrotu akcjami spółki Fast Finance SA

data aktualizacji 03 grudnia 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. żądanie zawieszenia obrotu, od dnia 3 grudnia 2018 r., akcjami spółki Fast Finance SA z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości raportu okresowego za trzeci kwartał 2018 r., w terminie określonym przepisami prawa.

Zgodnie z § 79 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej „Rozporządzeniem” raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 80 Rozporządzenia, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.  

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.