Komunikat z 413. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2018 r.

data aktualizacji 27 listopada 2018

W czterysta trzynastym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
 • Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Marcin Obroniecki – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych,
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego1
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

1.    Komisja jednogłośnie udzieliła nowemu Przewodniczącemu KNF upoważnienia do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji Nadzoru Finansowego oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw.

W związku z objęciem funkcji Przewodniczącego KNF przez Jacka Jastrzębskiego Komisja udzieliła nowemu Przewodniczącemu imiennego upoważnienia do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji Nadzoru Finansowego oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw. Uchwała KNF stanowi realizację uprawnienia Komisji wynikającego z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym i odpowiada dotychczasowej praktyce w tym względzie. Upoważnienie obejmuje podejmowanie działań w zakresie właściwości KNF, w tym do wydawania postanowień i decyzji administracyjnych, z wyłączeniem rozstrzygnięć co do istoty sprawy w sprawach, o których mowa w art. 12 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz rozstrzygnięć co do istoty sprawy w postępowaniach wszczynanych na wniosek wniesiony na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, a także do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom UKNF.

2.    Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła wydania zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy SA.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo bankowe bank może rozpocząć działalność po uzyskaniu zezwolenia KNF, natomiast zgodnie z ust. 3 tego artykułu zezwolenie na rozpoczęcie przez bank działalności KNF wydaje po stwierdzeniu, że bank:

 • jest należycie przygotowany organizacyjnie do rozpoczęcia działalności;
 • zgromadził w całości kapitał założycielski;
 • dysponuje   odpowiednimi   warunkami   do  przechowywania  środków  pieniężnych i innych wartości, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej;
 • spełnia inne warunki określone w decyzji o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku.

Komisja Nadzoru Finansowego, realizując ustawowe zadania przewidziane dla organu nadzoru, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa rynku finansowego uznała, że zezwolenie na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy SA nie może zostać wydane, z uwagi na stwierdzony brak należytego przygotowania organizacyjnego do rozpoczęcia działalności, niedysponowanie odpowiednimi warunkami do przechowywania środków  pieniężnych i innych wartości, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej oraz niespełnianie warunków określonych w decyzji o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku.

Banki  spółdzielcze  tworzące  PBA SA  mogą  podjąć   działania  w   celu   zrzeszenia  się w obecnie funkcjonujących zrzeszeniach BPS lub SGB i tym samym wstąpienia do Systemów Ochrony Instytucjonalnej lub też mogą wystąpić do KNF o zezwolenie na prowadzenie samodzielnej działalności tj. poza zrzeszeniami (banki spółdzielcze, których fundusze własne stanowią równowartość w złotych co najmniej 5.000.000 euro).

Wynik głosowania KNF. Za odmową wydania zezwolenia głosowali: J. Jastrzębski, M. Obroniecki, M. Pachucki oraz Z. Sokal. Przeciwko odmowie wydania zezwolenia głosowali: A. Diakonow, J. Wojtyła, A. Kaźmierczak.

3.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

 • 4 grudnia 2018 r.,
 • 18 grudnia 2018 r.

______________________
1J. Wojtyła nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 1 komunikatu.