Komunikat z 411. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 20 listopada 2018 r.

data aktualizacji 20 listopada 2018

W czterysta jedenastym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Marcin Pachucki – p.o. Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego1
 • Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Marcin Obroniecki – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych2,
 • Mariusz Haładyj – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki,
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego3,
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej4

1.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie:

 • Marcinowi Gadomskiemu funkcji członka Zarządu Pekao Banku Hipotecznego SA, nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Pekao Banku Hipotecznego SA.

2.    Komisja jednogłośnie utrzymała w całości decyzję KNF z dnia 16 maja 2017 r. w przedmiocie nałożenia na osobę fizyczną kary pieniężnej w wysokości 60 tysięcy złotych na podstawie art. 96 ust. 6 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z publikacją raportu okresowego.

Ustalone przez KNF okoliczności tej sprawy wskazują, że spółka publiczna przekazała w sposób nienależyty raport okresowy, co stanowiło rażące naruszenie obowiązków informacyjnych określonych w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie.

3.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

 • Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat”.

4.    Komisja jednogłośnie wydała zezwolenie na nabycie przez MegaMed sp. z o.o. od Lux Med Łódź sp. z o.o. w likwidacji jednej akcji Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat”.

5.    Komisja, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez PGE Dom Maklerski SA, jednogłośnie uchyliła decyzję KNF z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia PGE Domowi Maklerskiemu SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

6.    Komisja jednogłośnie udzieliła zgody mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistycznemu Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu na zmianę depozytariusza, poprzez powierzenie pełnienia tej funkcji Bankowi Handlowemu w Warszawie SA.

7.    W wyniku przeglądu przeprowadzonego w 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła informację o dalszym wypełnianiu przez Grupę PZU kryteriów pozwalających uznawać ją za konglomerat finansowy.

8.    Komisja poddała analizie informacje na temat bieżącej sytuacji banków Getin Noble Bank SA oraz Idea Bank SA przedstawione m.in. przez przedstawicieli zarządów tych banków.

9.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

 • 4 grudnia 2018 r.,
 • 18 grudnia 2018 r.

______________________
1M. Pachucki nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 1 komunikatu.
2M. Obroniecki nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 6 komunikatu.
3J. Wojtyła nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 4 komunikatu.
4Z. Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2, 3, 4, 5 i 6 komunikatu.