Komunikat z 409. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 6 listopada 2018 r.

data aktualizacji 06 listopada 2018

W czterysta dziewiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

1.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Małgorzaty Dobiegały na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie,
 • Beaty Wierzbickiej-Skroś na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu,
 • Pawła Roberta Kowalskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim,
 • Katarzyny Siemaszko na stanowisko Prezesa Zarządu Warmińskiego Banku Spółdzielczego.
2.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do nabycia udziałów krajowego zakładu ubezpieczeń CONCORDIA POLSKA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w liczbie zapewniającej przekroczenie jednej drugiej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu członków i jednej drugiej udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa bezpośrednio przez Generali CEE Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie i pośrednio przez Assicurazioni Generali S.p.A. z siedzibą w Trieście.

3.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do nabycia akcji krajowego zakładu ubezpieczeń Wielkopolskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL Spółki Akcyjnej w liczbie zapewniającej przekroczenie jednej drugiej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i jednej drugiej udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa bezpośrednio przez Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie i pośrednio Assicurazioni Generali S.p.A. z siedzibą w Trieście.

4.    Komisja jednogłośnie nałożyła na TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych karę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych.

5.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółce:
 • Polmed SA, z dniem 27 listopada 2018 r.
6.    Komisja jednogłośnie udzieliła zgody Ipopema Benefit 3 Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu Aktywów Niepublicznych na zmianę depozytariusza, poprzez powierzenie pełnienia tej funkcji Bankowi BGŻ BNP Paribas SA.

7.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:
 • 20 listopada 2018 r.,
 • 4 grudnia 2018 r.,
 • 18 grudnia 2018 r.