Komunikat dotyczący wznowienia obrotu akcjami spółki Krezus SA

data aktualizacji 26 października 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 26 października 2018 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) żądanie uchylenia decyzji KNF z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami wyemitowanymi przez spółkę Krezus SA. W dniu dzisiejszym Spółka opublikowała w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR raport 65/2018 zawierający informację o transakcjach sprzedaży zawartych przez osobę blisko związaną, będącą znacznym akcjonariuszem Krezus SA. 

W związku z podaniem do publicznej wiadomości ww. raportu, ustały przesłanki uzasadniające dalsze zawieszenie obrotu akcjami Krezus SA. Wznowienie obrotu akcjami Spółki nastąpi od dnia 29 października 2018 r.