Komunikat KNF ws. utrzymania w mocy decyzji nakładającej karę pieniężną na Danutę Wingert

data aktualizacji 19 października 2018

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 2 października 2018 r. jednogłośnie utrzymała w mocy decyzję KNF z dnia 13 marca 2018 r. nakładającą na Danutę Wingert karę pieniężną w wysokości 12 tysięcy zł wobec stwierdzenia, że dopuściła się ona naruszenia art. 107 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji o zamiarze zbycia akcji Athena Investments Dom Maklerski Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) nie później niż na 14 dni przed planowanym zbyciem, w wyniku którego udział Danuty Wingert w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki spadł poniżej 10%.

Komisja wskazuje, że spoczywający na znaczących akcjonariuszach domów maklerskich obowiązek prawidłowego i terminowego przekazywania Komisji zawiadomień o obecnym zaangażowaniu kapitałowym w domu maklerskim ma szczególne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania mechanizmów rynku kapitałowego i ochrony inwestorów co gwarantowane jest poprzez kontrolę przepływów kapitałowych w ramach domu maklerskiego.

Uwzględniając powyższe, Komisja uznała, że kara w wysokości 12 tysięcy zł, stanowiąca 2,4% ustawowego wymiaru kary pieniężnej, jest uzasadniona ze względu na wagę i naganność naruszenia, stanowiąc adekwatny i proporcjonalny środek sankcyjny do stwierdzonych naruszeń przepisów prawa i ustalonych okoliczności sprawy. Jednocześnie Komisja miała na względzie, że kara o takiej wysokości będzie odpowiednim środkiem represyjnym, wyrażającym stopień dezaprobaty organu nadzoru wobec naruszenia Strony, które wpłynęło na interes uczestników rynku kapitałowego.