Komunikat z 407. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 16 października 2018 r.

data aktualizacji 16 października 2018

W czterysta siódmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, 
 • Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego1
 • Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
 • Marcin Obroniecki – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych2
 • Mariusz Haładyj – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki, 
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego3
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej4
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego. 

1.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Mirosława Skiby na stanowisko Prezesa Zarządu SGB-Banku SA,
 • Karoliny Ireny Bartos na stanowisko Prezesa Zarządu Mercedes-Benz Bank Polska SA.

2.    Komisja jednogłośnie udzieliła zgody BGŻ Specjalistycznemu Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu na zmianę depozytariusza, poprzez powierzenie pełnienia tej funkcji Deutsche Bank Polska SA. 

3.    Komisja jednogłośnie postanowiła wyrazić pozytywną opinię co do zakresu i kierunku zmian statutu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przyjętych Uchwałą nr 6/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 25 czerwca 2018 r. 

4.    Komisja, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, jednogłośnie uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 29 sierpnia 2017 r. nakładającą administracyjną karę pieniężną na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” SA  w wysokości 600 tysięcy złotych za naruszenia art. 14 ust. 1 - 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Sankcja dotyczyła przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych w latach 2008-2014. 

W zakresie wymiaru kary Komisja uwzględniła, że Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” SA wdrożyło odpowiednie procedury oraz środki zaradcze w celu usprawnienia procesu likwidacji szkód. W wyniku ponownego rozpoznania sprawy Komisja dokonała zmian w zakresie ustaleń faktycznych dotyczących postępowań likwidacyjnych w sprawach 16 poszkodowanych. Mając na uwadze 5 przypadków, w których terminy opóźnień w zakończeniu postępowań likwidacyjnych okazały się krótsze niż wskazane w decyzji, Komisja rozpatrzyła tę okoliczność na korzyść Strony w toku postępowania prowadzonego z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ustalając wysokość nałożonej kary pieniężnej na poziomie 590 tysięcy złotych. 

5.    Komisja zapoznała się:

 • z informacją na temat znaczących zaangażowań banków komercyjnych według stanu na 30.06.2018 r.
 • z informacją dotyczącą podmiotów wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych KNF w okresie od 25.09.2018 r. – 8.10.2018 r.
6.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na: 
 • 30 października 2018 r., 
 • 6 listopada 2018 r., 
 • 20 listopada 2018 r., 
 • 4 grudnia 2018 r., 
 • 18 grudnia 2018 r.  

______________________
1  A. Diakonow nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 3 komunikatu.
2
  M. Obroniecki nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 3 komunikatu.
3
  J. Wojtyła nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2, 3 i 4 komunikatu.
4
  Z. Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 3 komunikatu.