Komunikat KNF dotyczący przejęcia SKOK PIAST

data aktualizacji 12 października 2018

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 12 października 2018 r. jednogłośnie podjęła decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej PIAST (SKOK PIAST) przez Bank Millennium SA. Przejęcie Kasy zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w SKOK PIAST.

Z dniem 28 czerwca 2017 r. KNF ustanowiła w SKOK PIAST zarządcę komisarycznego. Zarządca komisaryczny, wykonując decyzję KNF, sporządził informację finansową według stanu na dzień poprzedzający jego ustanowienie i poddał ją badaniu przez biegłego rewidenta. Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynikało, że SKOK PIAST posiadała na dzień 27 czerwca 2017 r. aktywa na poziomie 263 323 tys. złotych, fundusze własne bilansowe w wysokości (-) 22 763 tys. złotych, a aktywa Kasy nie wystarczały na pokrycie jej zobowiązań, co oznaczało niewypłacalność Kasy. Łączna kwota straty bieżącej oraz z lat ubiegłych wynosiła 65 071 tys. złotych.

Udzielona przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową pomoc stabilizacyjna dla SKOK PIAST okazała się niewystarczająca do przeprowadzenia przez Kasę samodzielnej sanacji.

W dniu 29 maja 2018 r. KNF jednogłośnie stwierdziła, że żadna spółdzielcza kasa nie posiadała zdolności do bezpiecznego przejęcia SKOK PIAST i umorzyła postępowanie administracyjne prowadzone w tym przedmiocie. Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie art. 74c ust. 4 ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK PIAST przez bank krajowy. Kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji SKOK PIAST, KNF poinformowała, że do dnia 12 czerwca 2018 r. oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK PIAST.

W odpowiedzi na to ogłoszenie wpłynął wniosek banku o przedłużenie terminu na podjęcie decyzji dotyczącej udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Piast. Biorąc pod uwagę wniosek banku dotyczący przedłużenia terminu na podjęcie decyzji w trybie art. 74c ust. 4 ustawy o skok, Komisja jednogłośnie zgodziła się na prolongatę terminu na ostateczne zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Przed upływem wyznaczonego przez KNF terminu, Bank Millennium SA wyraził zainteresowanie udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK PIAST.

W dniu 10 października 2018 r. Bank Millennium SA przekazał informację o wyrażeniu zgody na przejęcie SKOK PIAST, w rozumieniu art. 74c ust. 4 ustawy o skok.

Według sprawozdawczości na koniec sierpnia 2018 r., SKOK PIAST posiadała aktywa w wysokości 187 364 tys. złotych, fundusze własne bilansowe w wysokości (-) 21 570 tys. złotych, współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 10,13% oraz wykazywała stratę z lat ubiegłych na kwotę 26 302 tys. złotych. Depozyty członkowskie zgromadzone przez 92 992 członków SKOK PIAST wynosiły 201 960 tys. złotych.

Sytuacja Banku Millennium SA pozwala na przejęcie SKOK PIAST w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach Kasy. Skala działania Banku Millennium SA istotnie przewyższa skalę działania SKOK PIAST – wg stanu na dzień 31 sierpnia 2018 r. aktywa Kasy stanowiły 0,3% sumy bilansowej Banku, a strata Kasy 0,3% wyniku bieżącego Banku. W ocenie Komisji, proces przejęcia SKOK PIAST przez Bank Millennium SA nie wpłynie na bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach Banku.


Proces przejęcia SKOK przebiegać będzie przy wsparciu finansowym udzielonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), na podstawie art. 264 ustawy o BFG, co oznacza wsparcie restrukturyzacji środkami publicznymi w wysokości niższej niż kwota zgromadzonych w SKOK PIAST depozytów. Rozpatrując sprawę przejęcia SKOK PIAST przez bank, KNF – kierując się troską o bezpieczeństwo i stabilność sektora finansowego – wzięła pod uwagę również korzyści dla dotychczasowych członków SKOK PIAST wynikające m.in. z dostępu do szerszej oferty produktowej Banku Millennium SA.

Z dniem 17 października 2018 r. zarząd majątkiem SKOK PIAST obejmuje Zarząd Banku Millennium SA. Natomiast z dniem 1 listopada 2018 r. SKOK PIAST zostanie przejęta przez Bank Millennium SA. Do dnia przejęcia Kasa prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczasowym zakresie.

KNF pozytywnie ocenia zaangażowanie Banku Millennium SA w proces restrukturyzacji sektora SKOK.