Komunikat w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu przez Marka Bogusława Pawlikowskiego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

data aktualizacji 10 października 2018

Komisja Nadzoru Finansowego (dalej "KNF") przekazuje do publicznej wiadomości informację o złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji KNF z dnia 21 sierpnia 2018 r. nakładającej na Marka Bogusława Pawlikowskiego karę pieniężną w wysokości 900 000 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) na podstawie art. 97 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu oraz o spółkach publicznych (dalej "ustawa o ofercie"), w związku ze stwierdzeniem naruszenia art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 4 ustawy o ofercie w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia KNF i Devoran S.A. o przekroczeniu w dniu 18 września 2017 r. 5 % ogólnej liczby głosów w tej spółce.