Komunikat w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu przez osobę fizyczą wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

data aktualizacji 09 października 2018

Komisja Nadzoru Finansowego (dalej "KNF") przekazuje do publicznej wiadomości informację o złożeniu wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy od decyzji KNF z dnia 21 sierpnia 2018 r. nakładającej na osobę fizyczną1 karę pieniężną w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na podstawie art. 97 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu oraz o spółkach publicznych (dalej "ustawa o ofercie"), w związku ze stwierdzeniem naruszenia art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 4 ustawy o ofercie w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia KNF i Devoran S.A. o przekroczeniu w dniu 8 września 2017 r. 5 % ogólnej liczby głosów w tej spółce.

______________________
1Komunikat zaktualizowany w związku z art. 96 ust. 10 c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.