Komunikat z 405. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 2 października 2018 r.

data aktualizacji 02 października 2018

W czterysta piątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział: 

 • Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, 
 • Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
 • Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
 • Mariusz Haładyj – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki, 
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego1
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego2
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.    Komisja zapoznała się z notyfikacją w sprawie utworzenia oddziału na terytorium Polski przez instytucję kredytową: 

 • Nordea Bank Abp 

Jednocześnie KNF jednogłośnie podjęła decyzję w sprawie wskazania następujących warunków w interesie dobra ogólnego, które oddział instytucji kredytowej musi spełniać przy prowadzeniu działalności na terytorium Polski. Wskazane przez KNF warunki dotyczą zobowiązania Nordea Bank Abp do: 

1) Informowania klienta, przed zawarciem umowy i najpóźniej z chwilą złożenia oferty, w sposób jednoznaczny i potwierdzony przez klienta m.in. o: 

a) sprawowaniu nadzoru nad działalnością oddziału z punktu jego wypłacalności przez władze nadzorcze w Finlandii,
b) danych teleadresowych umożliwiających klientowi bezpośredni – fizyczny kontakt z oddziałem, ,
c) miejscu przechowywania i przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową,
d) możliwości wnioskowania o informacje na temat regulacji prawnych dotyczących działalności Nordea Bank Abp i jego oddziału w Polsce oraz kodeksów dobrych praktyk, którym podlega Nordea Bank Abp. 

2) Zapewnienia, aby przekazy reklamowe lub marketingowe nie wprowadzały ich odbiorców w błąd co do przekazywanych informacji; 

3) Udostępnienia do publicznej wiadomości w języku polskim treści sprawozdań finansowych bezzwłocznie po ich zatwierdzeniu, a także informacji o podjętych wobec tej instytucji kredytowej przez właściwą władzę w kraju jej siedziby działaniach nadzorczych w zakresie podlegającym w tym kraju ujawnieniu; 

4) Powstrzymania się od arbitrażu regulacyjnego; 

5) Zapewnienia jednoznacznego rozdzielenia oferty usług świadczonych w ramach ewentualnie prowadzonej równolegle na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności transgranicznej (na podstawie swobody świadczenia usług) od oferty oddziału; 

6) Zapewnienia stosowania wysokich standardów identyfikacji klienta, w szczególności zapewniających prawidłową weryfikację tożsamości klienta oraz przewidujących odmowę świadczenia usługi w przypadku braku możliwości takiej weryfikacji; 

7) Powstrzymania się od wykorzystywania ewentualnej przewagi konkurencyjnej na rynku usług bankowych w Polsce, powstałej na skutek działania mechanizmów niemających charakteru rynkowego, a w szczególności na skutek niestosowania się do funkcjonujących na rynku usług bankowych w Polsce zasad prowadzenia działalności bankowej, wynikających z regulacji i rekomendacji nadzorczych; 

8) Zapewnienia, aby wszelkie powództwa cywilnoprawne dotyczące zawartych umów poddawane były rozstrzygnięciom sądów polskich na takich samych warunkach, jak powództwa dotyczące umów zawieranych przez banki krajowe; 

9) Stosowania się do wskazań KNF dotyczących prowadzenia działalności przez ten oddział w sposób zgodny z interesem dobra ogólnego, a w szczególności dotyczących ochrony dóbr konsumenta, zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego a także zapobieżenia naruszeniom prawa lub wzrostowi ryzyka systemowego w sektorze finansowym. 

Oddział nie będzie przyjmował depozytów. 

2.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu: 

 • Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK SA, 
 • Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK SA. 

3.    Komisja jednogłośnie nałożyła na UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 20 tysięcy złotych za naruszenie art. 14 ust. 1 - 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych. 

4.    Komisja zapoznała się: 

 • z informacją o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w II kwartale 2018 r., 
 • z informacją o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I kwartale 2018 r., 
 • z informacją o rynku otwartych funduszy emerytalnych w II kwartale 2018 r., 
 • z informacją dotyczącą podmiotów wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych KNF w okresie od 11.09.2018 r. – 24.09.2018 r. 

5.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na: 

 • 16 października 2018 r., 
 • 30 października 2018 r., 
 • 6 listopada 2018 r., 
 • 20 listopada 2018 r., 
 • 4 grudnia 2018 r., 
 • 18 grudnia 2018 r.

______________________
1J. Wojtyła nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 1 i 2 komunikatu.

2A. Kaźmierczak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 3 komunikatu.