Komunikat KNF ws. kary pieniężnej na Włodzimierza Krawczyka (naruszenie ustawy o obrocie)

data aktualizacji 02 października 2018

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 18 września 2018 r. utrzymała w mocy decyzję KNF z dnia 19 grudnia 2017 r. dotyczącą nałożenia na Włodzimierza Krawczyka (dalej: „Strona”) kary pieniężnej w wysokości 195 tysięcy złotych w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: „ustawa o obrocie”) wobec stwierdzenia, że Strona rozpowszechniała w raportach bieżących i okresowych spółki PSW Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), tj.:

1)    w raporcie bieżącym nr 9/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r.,
2)    w raporcie bieżącym nr 22/2010 z dnia 17 lutego 2010 r.,
3)    w raporcie bieżącym nr 27/2010 z dnia 1 marca 2010 r.,
4)    w raporcie bieżącym nr 29/2010 z dnia 18 marca 2010 r.,
5)    w raporcie bieżącym nr 37/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r.
6)    w raporcie bieżącym nr 41/2010 z dnia 20 maja 2010 r.,
7)    w raporcie bieżącym nr 46/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r.,
8)    w raporcie bieżącym nr 49/2010 z dnia 21 lipca 2010 r.,
9)    w raporcie bieżącym nr 53/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 r.,
10)    w raporcie bieżącym nr 55/2010 z dnia 20 września 2010 r.,
11)    w raporcie bieżącym nr 58/2010 z dnia 20 października 2010 r.,
12)    w raporcie bieżącym nr 59/2010 z dnia 3 listopada 2010 r.,
13)    w raporcie bieżącym nr 61/2010 z dnia 19 listopada 2010 r.,
14)    w raporcie bieżącym nr 65/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r.
15)    w raporcie bieżącym nr 68/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.,
16)    w raporcie bieżącym nr 70/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
17)    w raporcie bieżącym nr 1/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r.,
18)    w raporcie kwartalnym za I kwartał 2010 r. z dnia 20 maja 2010 r.,
19)    w raporcie kwartalnym za II kwartał 2010 r. z dnia 15 sierpnia 2010 r.,
20)    w raporcie półrocznym za I półrocze 2010 r. z dnia 15 sierpnia 2010 r.,
21)    w raporcie kwartalnym za III kwartał 2010 r. z dnia 14 listopada 2010 r.,
22)    w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2010 r. z dnia 14 lutego 2011 r.,
23)    w raporcie rocznym za 2010 r. z dnia 31 maja 2011 r. 

fałszywe informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej Spółki w 2010 r., które wprowadzały lub mogły wprowadzać w błąd w zakresie akcji tego podmiotu.

Strona pełniła funkcję Prezesa jednoosobowego Zarządu Spółki w latach 2008-2013. W okresie do dnia 25 stycznia 2010 r. (raport bieżący nr 9/2010) aż do dnia 31 maja 2011 r. (raport roczny za 2010 r.) Spółka opublikowała łącznie dwadzieścia trzy raporty bieżące i okresowe, które zawierały nieprawdziwe informacje dotyczące sytuacji finansowej Spółki, osiąganych wyników oraz skali prowadzonej działalności w zakresie obrotu materiałem opałowym. Wszystkie wymienione powyżej dwadzieścia trzy raporty zostały podpisane przez Stronę.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, m.in. w oparciu o materiały uzyskane od organów skarbowych, że Spółka nie prowadziła działalności polegającej na obrocie materiałem opałowym w takim zakresie, w jakim wynikało to z publikowanych raportów bieżących i okresowych. Jednocześnie w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy ustalono, że zawierane przez Spółkę transakcje w zakresie obrotu materiałem opałowym oraz usługi doradcze miały charakter pozorny, w rzeczywistości nie miały miejsca. Kontrahentami Spółki zarówno w zakresie obrotu materiałem opałowym jak i w zakresie usług doradczych były podmioty powiązane ze Stroną osobowo (poprzez żonę pełniącą funkcję Prezesa Zarządu – spółka Polskie Składy Węglowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz syna pełniącego funkcję dyrektora – spółka Coscola Holdings Limited z siedzibą na Cyprze) jak i sama Strona prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PHU  „PETRUS” Włodzimierz Krawczyk. 

W przedmiotowej sprawie szczególnego podkreślenia wymaga, że rozpowszechnianie fałszywych informacji na temat skali działalności oraz wyników Spółki było prowadzone za pośrednictwem „oficjalnych” kanałów komunikacji Spółki z inwestorami, tj. raportów bieżących i okresowych, czym dodatkowo Strona uwiarygodniła publikowane informacje.

Odnosząc się do postępowania Strony należy również wskazać na pełną świadomość Strony, co do nieprawdziwości publikowanych informacji przez Spółkę. Co więcej stwierdzić można, że działanie Strony nie miało charakteru przypadkowego, ale było zaplanowane i metodycznie realizowane. Spółka bowiem po każdym miesiącu publikowała raport bieżący zawierający wstępne wyniki finansowe, wskazujący na polepszające się wyniki finansowe oraz duży potencjał rozwoju. Następnie powyższe dane były spójne z publikowanymi raportami okresowymi za I i II kwartał, za I półrocze, za III i IV kwartał oraz za 2010 r. W wyniku powyższych działań doszło do trwałego zaburzenia postrzegania Spółki przez inwestorów, gdyż na rynku dostępne były jedynie bardzo korzystne dane finansowe, które nie korespondowały z rzeczywistą sytuacją Spółki. 

Komisja zwraca także uwagę, że mimo iż do zaistnienia manipulacji nie jest konieczne, aby rozpowszechniane informacje miały wpływ na kurs akcji Spółki, takowy wpływ został stwierdzony. Jak wynika zatem z ustalonego stanu faktycznego znacząca większość z opublikowanych przez Spółkę raportów bieżących i okresowych zawierających fałszywe informacje miała wpływ na zmiany kursu. Zaistniałe zaś zmiany kursu akcji wyniosły od niespełna procenta np. w dniu 2 marca 2010 r. do ok. 23 % w dniu 25 stycznia 2010 r. Z poczynionych ustaleń wynika również, iż publikowane informacje miały dwojaki wpływ na zachowania inwestorów. Po pierwsze, odnotowane zostały przypadki wzrostu kursu akcji po publikacji raportów bieżących lub okresowych (przy jednoczesnym braku stwierdzenia publikacji innych informacji przez Spółkę), względnie zmiany zaistniałego niekorzystnego trendu i np. zaprzestania spadku kursu. Po drugie, prowadzona przez Spółkę polityka informacyjna, nieprawdziwa, ale jednocześnie wskazująca na potencjał rozwoju, skutkowała również wzrostem liczby transakcji na akcjach Spółki. Reasumując zatem powyższe rozważania, publikowane przez Spółkę nieprawdziwe i nierzetelne informacje miały wpływ na zachowania inwestorów.

W ocenie Komisji korzyść z tytułu wzrostu wyceny Spółki na NewConnect na skutek rozpowszechniania fałszywych informacji osiągnęły inne podmioty, powiązane z Włodzimierzem Krawczykiem (pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej, zaś Prezesem Zarządu był jego syn), tj. Platinium Capital Private Equity Funds S.A., Platinium Web Capital S.A. oraz Platinium New Technology S.A. i w tym celu tworzony był nierzeczywisty obraz Spółki. W rezultacie sprzedaż akcji Spółki następowała po nienaturalnie ukształtowanym kursie uwzględniającym pozytywne informacje o działalności Spółki.