Komunikat KNF ws. kary pieniężnej na Włodzimierza Krawczyka (naruszenie ustawy o ofercie)

data aktualizacji 02 października 2018

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 18 września 2018 r. utrzymała w mocy decyzję KNF z dnia 7 listopada 2017 r. nakładającą na Włodzimierza Krawczyka karę pieniężną w wysokości 150 tysięcy zł wobec stwierdzenia, że ww. osoba dopuściła się naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „ustawa o ofercie”), w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw dalej: „ustawa zmieniająca”):

1)    art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki PSW Capital SA o zmianie w dniu 2 września 2009 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów, 

2)    art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki PSW Capital SA o zmianie w dniu 4 września 2009 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,

3)    art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki PSW Capital SA o zmianie w dniu 7 września 2009 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów, 

4)    art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki PSW Capital SA o zmianie w dniu 10 września 2009 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów, 

5)    art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki PSW Capital SA o zmianie w dniu 15 września 2009 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,

6)    art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki PSW Capital SA o zmianie w dniu 22 września 2009 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,

7)    art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki PSW Capital SA o zmianie w dniu 21 października 2009 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,

8)    art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki PSW Capital SA o zmianie w dniu 26 października 2009 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,

9)    art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki PSW Capital SA o osiągnięciu w dniu 29 października 2009 r. 33 1/3% ogólnej liczby głosów,

10)    art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki PSW Capital SA o zmniejszeniu w dniu 6 listopada
2009 r. udziału poniżej 33% ogólnej liczby głosów,

11)    art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki PSW Capital SA o zmniejszeniu w dniu 10 grudnia 2009 r. udziału poniżej 25% ogólnej liczby głosów,

12)     art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki PSW Capital SA o zmniejszeniu w dniu 22 marca
2010 r. udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów.

Ukaranie Włodzimierza Krawczyka nastąpiło w związku ze stwierdzeniem iż dopuścił się on dwunastu naruszeń art. 69 ustawy o ofercie, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej wynikających z: ośmiokrotnej zmiany dotychczasowego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1%, jednokrotnego przekroczenia dotychczasowego udziału powyżej 33 1/3% w ogólnej liczbie głosów, jednokrotnego zmniejszenia dotychczasowego udziału poniżej 33% w ogólnej liczbie głosów, jednokrotnego zmniejszenia dotychczasowego udziału poniżej 25% w ogólnej liczbie głosów oraz jednokrotnego zmniejszenia dotychczasowego udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów.

Do osiągania przez Stronę ustawowych progów dochodziło na skutek zmiany stanu posiadania wynikającego ze zbywania akcji spółki PSW Capital SA oraz w związku z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego spółki PSW Capital SA.

W przedmiotowej sprawie udział Strony w ogólnej liczbie głosów w PSW Capital SA ulegał zmianie od 49,37% do 5,50%. W okresie objętym niniejszym postępowaniem, Strona dopuściła się łącznie dwunastu naruszeń, a naruszenia miały charakter długotrwały, stąd też nie można uznać, że waga naruszeń prawa jest nieznaczna.