Komunikat ws. rejestru pośredników ubezpieczeniowych

data aktualizacji 01 października 2018


W dniu 1 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń implementująca do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń uchyliła ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń rejestr pośredników ubezpieczeniowych jest prowadzony przez organ nadzoru w systemie rejestracji internetowej. W myśl art. 106 ust. 1 i 2 ustawy o dystrybucji rejestr pośredników ubezpieczeniowych prowadzony na podstawie przepisów ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym staje się rejestrem pośredników ubezpieczeniowych w rozumieniu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, a organ nadzoru może prowadzić rejestr pośredników ubezpieczeniowych w systemie informatycznym nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.
   
Mając na uwadze przywołane przepisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń informujemy, że od dnia 1 października 2018 r. zasady składania wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, wniosków o zmianę wpisów w rejestrze oraz wniosków o wykreślenie z rejestru nie ulegają zmianie. Oznacza to, że zakłady ubezpieczeń nadal mogą składać wnioski do rejestru agentów ubezpieczeniowych korzystając z aplikacji DAPOS. W przypadku brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych zasady składania wniosków o zmianę wpisów w rejestrze również nie ulegają zmianie. Na stronie internetowej organu nadzoru zostały przygotowane wzory wniosków w sprawie zmiany wpisu w rejestrze brokerów oraz wnioski o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej do stosownego wykorzystania.

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej organu nadzoru zamieszczony zostanie komunikat o zmianie sposobu składania wniosków do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające oraz rejestru brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, polegającej na rozpoczęciu składania wniosków przy użyciu formularza elektronicznego, udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej organu nadzoru.