Komunikat KNF dotyczący wydania ostatecznej decyzji administracyjnej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na Aleksandra Chomicza

data aktualizacji 30 sierpnia 2018

Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje do publicznej wiadomości informację o środku prawnym podjętym w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „ustawa o ofercie”) w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „ustawa zmieniająca”), w postaci wydania decyzji z dnia 31 lipca 2018 r., w sprawie utrzymania w mocy decyzji KNF z dnia 16 stycznia 2018 r., nakładającej na Aleksandra Chomicza karę pieniężną w wysokości 200 tysięcy złotych wobec stwierdzenia, że dopuścił się naruszenia:

1)    art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego i spółki Domenomania.pl SA o przekroczeniu w dniu 25 lutego 2015 r. progu 15 % ogólnej liczby głosów,
2)    art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego i spółki Domenomania.pl SA o zmniejszeniu w dniu 11 sierpnia 2015 r. dotychczas posiadanego udziału poniżej 15 % ogólnej liczby głosów,
3)    art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego i spółki Domenomania.pl SA o przekroczeniu w dniu 10 listopada 2015 r. progu 15 % ogólnej liczby głosów,
4)    art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego i spółki Indata SA o przekroczeniu w dniu 17 maja 2012 r. progu 5 % ogólnej liczby głosów,
5)    art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 4 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w związku z dokonaniem zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego i spółki Indata SA o przekroczeniu progu 20 % ogólnej liczby głosów po upływie terminu oraz z naruszeniem warunków określonych w art. 69 ust. 4 ustawy o ofercie,
6)    art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego i spółki Indata SA o przekroczeniu w dniu 6 grudnia 2012 r. progu 33 % ogólnej liczby głosów,
7)    art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego i spółki Indata SA o przekroczeniu w dniu 7 grudnia 2012 r. progu 33 1/3 % ogólnej liczby głosów,
8)    art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego i spółki Indata SA o zmianie w dniu 12 grudnia 2012 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów,
9)    art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego i spółki Indata SA o zmianie w dniu 27 grudnia 2012 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów,
10)    art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego i spółki Indata SA o zmianie w dniu 22 lipca 2013 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów,
11)    art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego i spółki Indata SA o zmianie w dniu 29 sierpnia 2013 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów,
12)    art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego i spółki Indata SA o przekroczeniu w dniu 25 września 2013 r. progu 15 % ogólnej liczby głosów,
13)    art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego i spółki Indata SA o zmniejszeniu w dniu 10 lutego 2014 r. dotychczas posiadanego udziału poniżej 15 % ogólnej liczby głosów,
14)    art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego i spółki Indata SA o przekroczeniu w dniu 11 czerwca 2015 r. progu 15 % ogólnej liczby głosów,
15)    art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego i spółki Indata SA o zmianie w dniu 25 czerwca 2015 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 10 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów.

Ukaranie Aleksandra Chomicza nastąpiło w związku ze stwierdzeniem, iż dopuścił się piętnastu naruszeń art. 69 ustawy o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej wynikających z: jednokrotnego przekroczenia dotychczasowego udziału powyżej 5 % w ogólnej liczbie głosów, czterokrotnego przekroczenia dotychczasowego udziału powyżej 15 % w ogólnej liczbie głosów, dwukrotnego zmniejszenia dotychczasowego udziału poniżej 15 % w ogólnej liczbie głosów, jednokrotnego przekroczenia dotychczasowego udziału powyżej 20 % w ogólnej liczbie głosów, jednokrotnego przekroczenia dotychczasowego udziału powyżej 33 % w ogólnej liczbie głosów, jednokrotnego przekroczenia dotychczasowego udziału powyżej 33 1/3 % w ogólnej liczbie głosów, czterokrotnej zmiany dotychczasowego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % oraz jednokrotnej zmiany dotychczasowego udziału 10 % w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 2 %. Do osiągania przez Stronę ustawowych progów dochodziło na skutek zmiany stanu posiadania wynikającego z nabywania oraz zbywania akcji spółek Indata SA oraz Domenomania SA oraz w związku z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego spółki Indata SA.

W przedmiotowej sprawie udział Strony w ogólnej liczbie głosów w Domenomania SA oscylował wokół 15 %, a w Indata SA od 5 % do ponad 37 % ogólnej liczby głosów. W okresie objętym niniejszym postępowaniem, Strona dopuściła się łącznie piętnastu naruszeń,  a naruszenia miały charakter długotrwały, stąd też nie można uznać, iż waga naruszeń prawa jest nieznaczna.

Uwzględniając powyższe, Komisja uznała, że kara w wysokości 200 tysięcy złotych, stanowiąca 20 % ustawowego wymiaru kary pieniężnej, jest uzasadniona ze względu na wagę i naganność naruszenia, stanowiąc adekwatny i proporcjonalny środek sankcyjny do stwierdzonych naruszeń przepisów prawa i ustalonych okoliczności sprawy. Jednocześnie Komisja miała na względzie, że kara o takiej wysokości będzie odpowiednim środkiem represyjnym, wyrażającym stopień dezaprobaty organu nadzoru wobec naruszenia Strony, które w sposób istotny wpłynęło na interes uczestników rynku kapitałowego oraz poziom transparentności tego rynku.