Komunikat KNF ws. działalności Fritz Group SA

data aktualizacji

W nawiązaniu do komunikatu UKNF z dnia 11 lipca 2018 r., (https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=62355&p_id=18) w sprawie działalności hybrydowej krajowej instytucji płatniczej Fritz Group SA (dalej: „Spółka”), prowadzącej  działalność w zakresie internetowej wymiany walut, Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że w ramach prowadzonych wobec Spółki czynności nadzorczych, działając na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, pismem z dnia 23 sierpnia 2018 r., wydała Spółce zalecenia:

1) natychmiastowego zaprzestania zawierania nowych umów związanych ze świadczeniem przez Spółkę usług płatniczych,
2) podjęcia działań mających na celu bezwarunkowy zwrot środków powierzonych Spółce przez jej klientów w ramach usług świadczonych na podstawie ustawy o usługach płatniczych,
3) zaprzestania obsługi transakcji realizowanych przez Spółkę w ramach internetowego kantoru walutowego za pośrednictwem rachunków płatniczych, z zastrzeżeniem realizacji zalecenia, o którym mowa w pkt 2),
4) poinformowania klientów Spółki, w szczególności poprzez stosowny komunikat na jej stronie internetowej o jej aktualnej sytuacji, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego niniejszych zaleceniach oraz działaniach podejmowanych w celu realizacji tych zaleceń,
5) sprostowania informacji zamieszczonych przez Spółkę na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://fritzexchange.pl/aktualnosci w odniesieniu do przyczyn opóźnień w realizacji zobowiązań na rzecz klientów Spółki. 

W świetle powyższych zaleceń Spółka w szczególności nie może obecnie otwierać nowych rachunków płatniczych oraz przyjmować wpłat na rachunki płatnicze już prowadzone dla swoich obecnych klientów.

KNF zwraca uwagę, że zgodnie z art. 144 ust. 1 i 2 ustawy o usługach płatniczych, w przypadku gdy zlecenie płatnicze (np. polecenie przelewu) jest składane bezpośrednio przez płatnika (posiadacza rachunku płatniczego), dostawca co do zasady ponosi wobec płatnika odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej. W szczególności dostawca płatnika jest obowiązany niezwłocznie zwrócić płatnikowi kwotę niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej albo, w przypadku gdy płatnik korzysta z rachunku płatniczego, przywrócić obciążony rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej. Ponadto, w myśl art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy o usługach płatniczych, w przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej zainicjowanej przez płatnika – jego dostawca, bez względu na odpowiedzialność, o której mowa powyżej, na wniosek płatnika podejmuje niezwłocznie działania w celu prześledzenia transakcji płatniczej i powiadamia płatnika o ich wyniku, przy czym czynności te są dla płatnika bezpłatne.