Zatwierdzenie prospektu emisyjnego GHELAMCO INVEST SA

data aktualizacji 09 sierpnia 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • GHELAMCO INVEST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji, emitowanych w ramach VI Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 400.000.000 złotych (oferującym jest Pekao Investment Banking SA z siedzibą w Warszawie).