Zatwierdzenie prospektu emisyjnego PCC EXOL S.A.

data aktualizacji 23 lipca 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji emitowanych  w ramach III Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200.000.000 zł (oferującym jest Dom Maklerski BDM z siedzibą w Bielsku-Białej).