Zatwierdzenie prospektu emisyjnego „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA

data aktualizacji 20 lipca 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. z siedzibą w Lublinie, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G, H, I, M, N, O i P (firma inwestycyjna IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie).