Komunikat w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu przez Pawła Tomasza Paluchowskiego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

data aktualizacji 17 lipca 2018

Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje do publicznej wiadomości informację o złożeniu wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy od decyzji KNF z dnia 20 lutego 2018 r. nakładającej na Pawła Tomasza Paluchowskiego karę pieniężną w wysokości 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) na podstawie art. 96 ust. 6 pkt. 2 ustawy o ofercie, za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę B3System S.A., w okresie pełnienia przez Pawła Tomasza Paluchowskiego funkcji członka zarządu spółki B3System S.A.