Komunikat w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu przez osobę fizyczną wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

data aktualizacji 17 lipca 2018

Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje do publicznej wiadomości informację o złożeniu wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy od decyzji KNF z dnia 20 lutego 2018 r. nakładającej na osobę fizyczną1 karę pieniężną w wysokości 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) na podstawie art. 96 ust. 6 pkt. 2 ustawy o ofercie, za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę B3System S.A., w okresie pełnienia przez osobę fizyczną1 funkcji członka zarządu spółki B3System S.A.

______________________
1  Komunikat zaktualizowany w związku z art. 96 ust. 10c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm.).