Komunikat z 398. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 13 lipca 2018 r.

data aktualizacji 13 lipca 2018

W trzysta dziewięćdziesiątym ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego1,
•    Armen Artwich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki2,
•    Paweł Gruza – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych3,
•    Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
•    Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej4.

1.    Komunikat KNF dot. restrukturyzacji SKOK Jaworzno oraz SKOK Piast.

2.    Komisja jednogłośnie udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA polegającej na powołaniu w skład Zarządu Giełdy Izabeli Olszewskiej i powierzenia jej funkcji Członka Zarządu Giełdy.

3.    Komisja jednogłośnie udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA polegającej na powołaniu w skład Zarządu Giełdy Piotra Borowskiego i powierzenia mu funkcji Członka Zarządu Giełdy.

4.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

•    Mirosława Kisyka na stanowisko Prezesa Zarządu MetLife Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji SA,
•    Katarzyny Blejwas-Wnęk na stanowisko Członka Zarządu Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” SA.

5.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na zmianę statutu AXA Otwartego Funduszu Emerytalnego.

6.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółkom:

•    Premium Food Restaurants SA, z dniem 7 sierpnia 2018 r.,
•    AAT Holding SA, z dniem 7 sierpnia 2018 r.

7.    Komisja informuje, że z dniem 12 czerwca 2018 r. stała się ostateczna decyzja KNF z dnia 18 maja 2018 r. w przedmiocie nałożenia na Provide Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA kary pieniężnej w wysokości 30 tysięcy złotych, w związku
z naruszeniem przez Towarzystwo:

1)    art. 65 ust. 3a ustawy o funduszach inwestycyjnych, poprzez pozostawanie jedynym uczestnikiem Provide Wind Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych dłużej niż przez okres 6 miesięcy;
2)    art. 246 ust. 1 pkt 7 ustawy o funduszach inwestycyjnych, poprzez brak podjęcia czynności w zakresie likwidacji Provide Wind Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, w związku z upływem 6-miesięcznego okresu, przez który Towarzystwo pozostawało jedynym uczestnikiem tego funduszu.

8.    Komisja jednogłośnie uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 16 maja 2017 r. nakładającą na DAMF Invest SA karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych wobec stwierdzenia, że DAMF Invest SA nie dokonała w terminie zawiadomienia KNF i spółki Zakłady Mięsne Herman SA na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania  instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z przekroczeniem w dniu 1 stycznia 2012 r. progu 90% ogólnej liczby głosów w spółce Zakłady Mięsne Herman SA. Jednocześnie Komisja nałożyła na DAMF Invest SA w likwidacji karę pieniężną w wysokości 90 tysięcy złotych wobec stwierdzenia, że DAMF Invest SA w likwidacji nie dokonała w terminie zawiadomienia KNF i spółki Zakłady Mięsne Herman SA na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy o ofercie w związku z przekroczeniem w dniu 1 stycznia 2012 r. progu 90% ogólnej liczby głosów w spółce Zakłady Mięsne Herman SA. W dniu 13 grudnia 2017 r. NWZ DAMF Invest podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji.
Komisja wskazuje, że uchylenie decyzji z dnia 16 maja 2017 r. jest związane wyłącznie z pogorszeniem się sytuacji finansowej Strony.
Powyższe nie zmienia faktu stwierdzenia naruszenia art. 69 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy o ofercie przez DAMF Invest.

9.    Komisja zapoznała się:

•    z raportem o działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie 31.03.2015 – 30.03.2018 r.,
•    z informacją o działalności otwartych funduszy emerytalnych w I kwartale 2018 r.

10.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

•    17 lipca 2018 r.,
•    31 lipca 2018 r.,
•    21 sierpnia 2018 r.,
•    4 września 2018 r.,
•    18 września 2018 r.,
•    2 października 2018 r.

______________________
1M. Pachucki nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 8 komunikatu.
2A. Artwich nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2, 3, 4a komunikatu.
3P. Gruza nie brał udziału w głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 3 komunikatu oraz w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 6b komunikatu.
4
Z. Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 4, 5, 6 i 8 komunikatu.