Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Miraculum SA

data aktualizacji 25 czerwca 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • Miraculum SA z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii T2 oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2 (oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA).