Komunikat z 395. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 19 czerwca 2018 r.

data aktualizacji 19 czerwca 2018

W trzysta dziewięćdziesiątym piątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział: 

•    Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego1,
•    Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Armen Artwich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki2,
•    Piotr Nowak – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych3,
•    Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego,
•    Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej4.

1.    Komisja przyjęła notyfikację w sprawie otrzymanego zawiadomienia o zamiarze prowadzenia działalności transgranicznej przez bank krajowy Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, celem przesłania do właściwych władz nadzorczych.

Rodzaje czynności wynikające z udzielonego bankowi zezwolenia, jakie bank zamierza wykonywać w ramach notyfikowanej działalności to obrót na własny rachunek lub na rachunek klienta:

- instrumentami stopy procentowej i wymiany walutowej,
- zbywalnymi papierami wartościowymi.

2.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie Volkswagen Bank Polska SA i Volkswagen Bank GmbH przez przeniesienie całego majątku Volkswagen Bank Polska SA na Volkswagen Bank GmbH.

3.    Komisja jednogłośne zezwoliła na zmianę statutu PKO BP BANKOWY Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

4.    Komisja zapoznała się:

•    z informacją dotyczącą podmiotów wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego w okresie od 9.05.2018 r. do 11.06.2018 r.

5.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

•    26 czerwca 2018 r.,
•    17 lipca 2018 r.,
•    31 lipca 2018 r.,
•    21 sierpnia 2018 r.,
•    4 września 2018 r.,
•    18 września 2018 r.,
•    2 października 2018 r.

______________________
1  M. Chrzanowski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 2 komunikatu.
2  A. Artwich nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 3 komunikatu.
3  P. Nowak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 3 komunikatu.
4  Z. Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 2 i 3 komunikatu.