Komunikat z 394. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12 czerwca 2018 r.

data aktualizacji

W trzysta dziewięćdziesiątym czwartym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Armen Artwich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki1,
•    Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego2,
•    Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego3,
•    Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej4.

1.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

•    Pauliny Strugały na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Banku Hipotecznego SA, 
•    Mirosława Podebry na stanowisko prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Cycowie,
•    Renaty Gonczar-Jaroszewicz na stanowisko prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowej Soli,
•    Mieczysława Dużałki na stanowisko prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Poniecu,
•    Marka Antoniuka na stanowisko prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Juchnowcu Górnym,
•    Krzysztofa Kałuna na stanowisko prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Narolu.

2.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie Getin Noble Bank SA i BPI Bank Polskich Inwestycji SA poprzez przeniesienie całego majątku BPI Bank Polskich Inwestycji SA na Getin Noble Bank SA.

3.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na powierzenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego innym bankom dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania oraz analizy ryzyka wypłaty zobowiązania w odniesieniu do kredytów objętych gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis, finansowanej ze środków Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, w ramach programu rządowego „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”.

4.    Komisja, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Time Asset Management SA, jednogłośnie uchyliła decyzję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Secus Asset Management SA (obecnie działający pod firmą Time Asset Management SA) zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej
w zakresie: 

•    przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
•    wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
•    zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
•    oferowania instrumentów finansowych,
•    przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych,
•    doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
•    doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw.

5.    Komisja jednogłośnie uchyliła decyzję KNF z dnia 10 kwietnia 2018 r., nakładającą na Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 45 tysięcy złotych, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych i nałożyła na wyżej wymieniony podmiot karę pieniężną w wysokości 35 tysięcy złotych za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych oraz w części umorzyła postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Komisja wskazuje, że przyczyną powyższego rozstrzygnięcia są przesłanki formalnoprawne.

6.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na: 

•    12 czerwca 2018 r.,
•    19 czerwca 2018 r.,
•    26 czerwca 2018 r.,
•    17 lipca 2018 r.,
•    31 lipca 2018 r.,
•    21 sierpnia 2018 r.,
•    4 września 2018 r.,
•    18 września 2018 r.,
•    2 października 2018 r.

______________________
1  A. Artwich nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 1a i 2 komunikatu.
2  J. Wojtyła nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 1b, 1c, 1d, 1e komunikatu.
3  A. Kaźmierczak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 1a i 2 komunikatu.
4  Z. Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 3, 4 i 5 komunikatu.