Komunikat z 393. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 czerwca 2018 r.

data aktualizacji 05 czerwca 2018

W trzysta dziewięćdziesiątym trzecim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego,
•    Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
•    Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

1.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

•    Piotra Sinkiewicza na stanowisko Członka Zarządu Santander Consumer Bank SA odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

2.    Komisja zapoznała się notyfikacją w sprawie utworzenia oddziału na terytorium Polski przez instytucję kredytową:

•    Volkswagen Bank GmbH z siedzibą w Niemczech.

Jednocześnie KNF jednogłośnie podjęła decyzję w sprawie wskazania następujących warunków w interesie dobra ogólnego, które oddział instytucji kredytowej musi spełniać przy prowadzeniu działalności na terytorium Polski. Wskazane przez KNF warunki dotyczą zobowiązania Volkswagen Bank GmbH do:

1)    Informowania klienta, przed zawarciem umowy i najpóźniej z chwilą złożenia oferty,
w sposób jednoznaczny i potwierdzony przez klienta, o faktach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa depozytów gromadzonych przez Volkswagen Bank GmbH w związku
z prowadzeniem działalności na terytorium Polski przez oddział, m.in. o:

a)    sprawowaniu nadzoru nad działalnością oddziału z punktu jego wypłacalności przez władze nadzorcze w Niemczech,
b)    miejscu i sposobie przechowywania gromadzonych środków, w tym stosowanych zabezpieczeniach,
c)    zasadach obsługi kasowej umożliwiającej wypłatę gromadzonych środków na każde żądanie klienta lub z nadejściem określonego terminu,
d)    danych teleadresowych umożliwiających klientowi bezpośredni – fizyczny kontakt z oddziałem,
e)    sposobie gwarantowania gromadzonych depozytów,
f)    miejscu przechowywania i przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową,
g)    możliwości wnioskowania o informacje na temat regulacji prawnych dotyczących działalności Volkswagen Bank GmbH i jego oddziału w Polsce oraz kodeksów dobrych praktyk, którym podlega Volkswagen Bank GmbH.

2)    Zapewnienia, aby przekazy reklamowe lub marketingowe nie wprowadzały ich odbiorców
w błąd co do przekazywanych informacji;

3)    Udostępnienia do publicznej wiadomości w języku polskim treści sprawozdań finansowych bezzwłocznie po ich zatwierdzeniu, a także informacji o podjętych wobec tej instytucji kredytowej przez właściwą władzę w kraju jej siedziby działaniach nadzorczych w zakresie podlegającym w tym kraju ujawnieniu;

4)    Powstrzymania się od arbitrażu regulacyjnego;

5)    Zapewnienia jednoznacznego rozdzielenia oferty usług świadczonych w ramach ewentualnie prowadzonej równolegle na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności transgranicznej (na podstawie swobody świadczenia usług) od oferty oddziału;

6)    Zapewnienia stosowania wysokich standardów identyfikacji klienta, w szczególności zapewniających prawidłową weryfikację tożsamości klienta oraz przewidujących odmowę świadczenia usługi w przypadku braku możliwości takiej weryfikacji;

7)    Powstrzymania się od wykorzystywania ewentualnej przewagi konkurencyjnej na rynku usług bankowych w Polsce, powstałej na skutek działania mechanizmów niemających charakteru rynkowego, a w szczególności na skutek niestosowania się do funkcjonujących na rynku usług bankowych w Polsce zasad prowadzenia działalności bankowej, wynikających z regulacji i rekomendacji nadzorczych;

8)    Zapewnienia, aby wszelkie powództwa cywilnoprawne dotyczące zawartych umów poddawane były rozstrzygnięciom sądów polskich na takich samych warunkach, jak powództwa dotyczące umów zawieranych przez banki krajowe;

9)    Stosowania się do wskazań KNF dotyczących prowadzenia działalności przez ten oddział w sposób zgodny z interesem dobra ogólnego, a w szczególności dotyczących ochrony dóbr konsumenta, zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego a także zapobieżenia naruszeniom prawa lub wzrostowi ryzyka systemowego w sektorze finansowym.

3.    Komisja postanowiła przekazać informacje właściwym organom nadzoru innych państw członkowskich o zamiarze prowadzenia działalności maklerskiej bez otwierania oddziału na terytorium tych państw członkowskich wskazane w zawiadomieniu:

•    Domu Maklerskiego TMS Brokers SA o zamiarze prowadzenia działalności maklerskiej bez otwierania oddziału przez Dom Maklerski TMS Brokers SA na terytorium: Królestwa Hiszpanii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej.

4.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

•    Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU.

5.    Komisja jednogłośnie nałożyła na jedno Biuro Usług Płatniczych karę pieniężną w wysokości 500 zł w związku z naruszeniem ustawy o usługach płatniczych wobec nieprzekazania w terminie KNF informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w III kwartale 2016 r.

6.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

•    12 czerwca 2018 r.,
•    19 czerwca 2018 r.,
•    26 czerwca 2018 r.