Zawieszenie obrotu akcjami spółek INDATA SA, CHEMOSERVIS-DWORY SA i KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

data aktualizacji 02 maja 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek: 

  • INDATA SA od dnia 2 maja 2018 r., 
  • CHEMOSERVIS-DWORY SA od dnia 2 maja 2018 r.

z powodu nieprzekazania przez spółki do publicznej wiadomości raportów rocznych za rok obrotowy 2017 w terminie określonym przepisami prawa
oraz

  • KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA od dnia 2 maja 2018 r.

z powodu braku sporządzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych za rok 2017.

Zgodnie z § 79 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, raport roczny i skonsolidowany raport roczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 80 Rozporządzenia, nie później niż cztery miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.