Komunikat z 388. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 kwietnia 2018 r.

data aktualizacji 24 kwietnia 2018

W trzysta osiemdziesiątym ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego1,
 • Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Piotr Nowak – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych2,
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

1.    Komunikat w sprawie spółki GetBack SA.

2.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Janusza Władyczaka na stanowisko prezesa Zarządu KUKE SA.

3.    Komisja jednogłośnie udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Towarowej Giełdy Energii SA polegającej na powołaniu w skład Zarządu TGE SA Piotra Listwonia i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu TGE SA.

4.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia:

 • Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu PZU SA na przejęcie zarządzania Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym Pekao.

Komisja wyznaczyła następujące daty rozpoczęcia i zakończenia likwidacji Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pekao:
- datę rozpoczęcia likwidacji Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pekao na dzień 19 maja 2018 r.,
- datę zakończenia likwidacji Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pekao na dzień 28 września 2018 r., 

Zezwolenie na przejęcie zarządzania Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym Pekao przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA jest równoznaczne z wydaniem zezwolenia na zmianę statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pekao. 

 • Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu PZU SA na przejęcie zarządzania Pekao Otwartym Funduszem Emerytalnym.

Komisja wyznaczyła następujące warunki oraz daty rozpoczęcia i zakończenia likwidacji Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego:
- datę rozpoczęcia likwidacji Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego na dzień 1 sierpnia 2018 r.,
- datę zakończenia likwidacji Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego na dzień 12 października 2018 r.,
- datę przeniesienia aktywów Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego do Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" na dzień 12 października 2018 r. 

Zezwolenie na przejęcie zarządzania Pekao Otwartym Funduszem Emerytalnym przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA jest równoznaczne z wydaniem zezwolenia na zmianę statutu Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego.

5.    Komisja jednogłośnie utrzymała w całości decyzję KNF z dnia 18 lipca 2017 r. w przedmiocie nałożenia na osobę fizyczną kary pieniężnej w wysokości 60 tysięcy złotych na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z publikacją raportów okresowych.

Ustalone przez KNF okoliczności tej sprawy wskazują, że spółka publiczna przekazała w sposób nienależyty raporty okresowe, co stanowiło rażące naruszenie obowiązków informacyjnych określonych w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie.

6.    Komisja zapoznała się:

 • z planami finansowymi banków komercyjnych na 2018 r.,
 • z planami finansowymi zakładów ubezpieczeń/reasekuracji na 2018 r., 
 • z informacją o sytuacji krajowych instytucji płatniczych i biur usług płatniczych w IV kwartale 2017 r.,
 • z raportem BION dla sektora domów maklerskich za 2017 r.,
 • z informacją dotyczącą podmiotów wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego w okresie od 16.03.2018 r. do 12.04.2018 r.
 • ze sprawozdaniem z działalności Sądu Polubownego przy KNF za rok 2017 r.

7.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

 • 15 maja 2018 r.,
 • 5 czerwca 2018 r.,
 • 12 czerwca 2018 r.,
 • 26 czerwca 2018 r.

______________________
1M. Chrzanowski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 4 i 5 komunikatu.

2Piotr Nowak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 2 komunikatu.