Zatwierdzenie prospektu emisyjnego KRUK SA

data aktualizacji 16 kwietnia 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • KRUK SA z siedzibą we Wrocławiu, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji, emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 500.000.000 złotych (oferującymi są: Dom Maklerski BDM SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie i Dom Maklerski mBanku).