Komunikat w sprawie wyroku NSA w Warszawie dotyczącego oddalenia skargi kasacyjnej PZU S.A.

data aktualizacji 12 kwietnia 2018

W dniu 12 kwietnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (NSA) oddalił skargę kasacyjną Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2017 r., sygn. akt. VI SA/Wa 1651/16 w sprawie ze skargi Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. w Warszawie na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 czerwca 2016 r. w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem prawa.

W ustnym uzasadnieniu wyroku NSA wyjaśnił, iż nie dopatrzył się uchybień w prowadzonym przez KNF postępowaniu administracyjnym, a wydana przez KNF decyzja jest prawidłowa. Zdaniem NSA istniały podstawy do wydania przez KNF zaskarżonej decyzji, a Sąd nie znalazł podstaw do jej uchylenia.