Komunikat z 386. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 10 kwietnia 2018 r.

data aktualizacji 10 kwietnia 2018

W trzysta osiemdziesiątym szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, 
 • Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
 • Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
 • Armen Artwich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki, 
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, 
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, 
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej1.

1.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Tobiasza Burego na stanowisko Prezesa Zarządu Idea Bank SA, 
 • Przemysława Gdańskiego na stanowisko Prezesa Zarządu BGŻ BNP Paribas SA.

2.    Komisja jednogłośnie zakazała wykonywania przez spółkę Homepay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000406590, działalności regulowanej polegającej na świadczeniu usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych. 

Komisja stwierdziła, że Spółka oferuje usługi płatnicze wykraczające poza uprawnienia wynikające z jej charakteru jako biura usług płatniczych. Przeprowadzona analiza wykazała bowiem, że prowadzona przez Spółkę działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych wyczerpuje m.in. znamiona usług określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. c) oraz pkt 5 ustawy o usługach płatniczych, tj. usługi prowadzenia rachunku płatniczego, usługi polecenia przelewu oraz usługi acquiringu

Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ustalonych w niniejszej sprawie Komisja stwierdziła, że działalność regulowana Spółki w zakresie świadczenia usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych jest wykonywana z poważnym naruszeniem przepisów ustawy o usługach płatniczych, co w konsekwencji należy uznać za rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania tej działalności. 

W niniejszym przypadku przepisy prawa zostały naruszone w sposób ewidentny, co nie jest możliwe do zaakceptowania zarówno w świetle celów sprawowanego nadzoru, jak i z punktu widzenia zasad praworządności. Mając na względzie powyższe, w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego zachodzi określona w art. 71 ust. 1 pkt 3) bezwzględna przesłanka zakazu wykonywania przez spółkę działalności regulowanej polegającej na świadczeniu usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych. 

W myśl art. 71 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w przypadku wydania decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności  regulowanej objętej wpisem, organ z urzędu wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze działalności regulowanej. Mając na względzie powyższe, niniejsza decyzja skutkuje wykreśleniem Spółki z rejestru działalności regulowanej w zakresie usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych. 

3.    Komisja jednogłośnie postanowiła nakazać przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz  dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z Time Asset Management SA do Noble Securities SA. 

4.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych. 

5.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 45 tysięcy złotych, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych. 

6.    Komisja jednogłośnie przekazuje do publicznej wiadomości informację o środku prawnym podjętym w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw, w postaci wydania decyzji z dnia 7 listopada 2017 r., o nałożeniu na Piotra Kleczkowskiego kary pieniężnej w wysokości 20 tysięcy złotych, wobec stwierdzenia, że Piotr Kleczkowski, dwukrotnie naruszył art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie, gdyż:

I.    nie zawiadomił Komisji Nadzoru Finansowego ani spółki Mostostal-Export SA o zwiększeniu w dniu 28 sierpnia 2013 r. jego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Mostostal-Export SA powyżej 5 %, 
II.    nie zawiadomił Komisji Nadzoru Finansowego ani spółki Mostostal-Export SA o zmniejszeniu w dniu 16 stycznia 2014 r. jego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Mostostal-Export SA poniżej 5 %. 

7.    Komisja jednogłośnie przekazuje do publicznej wiadomości informację o środku prawnym podjętym w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw, w postaci wydania decyzji z dnia 19 grudnia 2017 r., o nałożeniu na Dariusza Wierzbickiego kary pieniężnej
w wysokości 100 tysięcy złotych, wobec stwierdzenia, że Dariusz Wierzbicki naruszył:

I.    art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, gdyż nie zawiadomił Komisji Nadzoru Finansowego o zwiększeniu w dniu 9 sierpnia 2013 r. jego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Mostostal-Export SA powyżej 5 %.
II.   art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, gdyż nie zawiadomił Komisji Nadzoru Finansowego ani spółki Mostostal-Export SA o zwiększeniu w dniu 26 sierpnia 2013 r. jego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Mostostal-Export SA powyżej 10 %,
III.  art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie, gdyż nie zawiadomił Komisji Nadzoru Finansowego ani spółki Mostostal-Export SA o zmniejszeniu w dniu 27 sierpnia 2013 r. jego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Mostostal-Export SA poniżej 10 %,
IV.   art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, gdyż nie zawiadomił Komisji Nadzoru Finansowego ani spółki Mostostal-Export SA o zwiększeniu w dniu 29 sierpnia 2013 r. jego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Mostostal-Export SA powyżej 10 %,
V.    art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie, gdyż nie zawiadomił Komisji Nadzoru Finansowego ani spółki Mostostal-Export S.A. o zmniejszeniu w dniu 7 listopada 2013 r. jego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Mostostal-Export SA poniżej 10 %,
VI.    art. 69

a)    ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie, gdyż nie zawiadomił Komisji Nadzoru Finansowego o zmniejszeniu w dniu 20 lutego 2014 r. jego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Mostostal-Export SA poniżej 5 % oraz 

b)    ust. 4 pkt 3 ustawy o ofercie, związku z dokonaniem zawiadomienia spółki Mostostal-Export SA o zmniejszeniu w dniu 20 lutego 2014 r. jego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Mostostal-Export SA poniżej 5 % z naruszeniem warunków określonych w tym przepisie.

8.    Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności KNF w 2017 r. 

9.    Komisja zapoznała się: 

 • informacją o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego w 2017 r. 

10.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

 • 24 kwietnia 2018 r., 
 • 15 maja 2018 r., 
 • 5 czerwca 2018 r., 
 • 12 czerwca 2018 r., 
 • 26 czerwca 2018 r.

______________________
1  Z. Sokal nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 4, 5, 6 oraz 7 komunikatu.