Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Ten Square Games SA

data aktualizacji 10 kwietnia 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • Ten Square Games SA z siedzibą we Wrocławiu, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii A oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A (oferującym jest Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie).