Zatwierdzenie prospektu emisyjnego OncoArendi Therapeutics SA

data aktualizacji 15 marca 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • OncoArendi Therapeutics SA z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą  publiczną akcji serii F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D i F oraz praw do akcji serii F (oferującym jest Trigon Dom Maklerski SA z siedzibą w Krakowie).