Wpis do rejestru PPE w Banku Spółdzielczym w Koronowie

data aktualizacji 15 marca 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 14 marca 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony, w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego, przez:

  • Bank Spółdzielczy w Koronowie z siedzibą w Koronowie.
Zarządzającym jest UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonym Subfunduszem – UniStabilny Wzrost. 
Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.