Komunikat z 383. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 13 marca 2018 r.

data aktualizacji 13 marca 2018

W trzysta osiemdziesiątym trzecim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział: 

 • Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, 
 • Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
 • Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
 • Armen Artwich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki1
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego2
 • Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.    Komisja przyjęła założenia odnośnie polityki dywidendowej banków komercyjnych w okresie średnioterminowym. 

2.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: 

 • Agaty Czerniakowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Żołyni; 
 • Marty Tomczak na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Strykowie; 
 • Aldony Wolak na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczucinie; 
 • Wojciecha Roberta Wolskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Węgorzewie; 
 • Grzegorza Jasińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Biszczy. 

3.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego połączenia Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group oraz POLISA-ŻYCIE Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Vienna Insurance Group. 

4.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru stania się pośrednim podmiotem dominującym MCI Capital Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA przez Tomasza Czechowicza. 

5.    Komisja, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę inwestycyjną Spot Capital Markets Ltd z siedzibą w Limassol (Republika Cyprysjka) jednogłośnie odmówiła wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych, z którymi firmy inwestycyjne zawarły umowę agencyjną – Master Class Investments sp. z o.o. 

W ocenie Komisji ewentualna działalność przyszłego agenta nie gwarantuje bezpieczeństwa obrotu, jak również nie stoi na straży interesów klientów. W niniejszej sprawie zaistniały okoliczności wskazujące na możliwość doprowadzenia do naruszenia bezpieczeństwa obrotu lub interesów klientów firmy inwestycyjnej, co stosownie do treści art. 81 ust 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, stanowi podstawę do odmowy wpisania Spółki do rejestru agentów firmy inwestycyjnej. 

6.    Komisja jednogłośnie postanowiła skreślić agenta firmy inwestycyjnej Phinance SA z rejestru agentów firm inwestycyjnych, z którymi firmy inwestycyjne zawarły umowę agencyjną, na podstawie art. 79 ust. 9 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

7.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na przywrócenie wszystkim zdematerializowanym akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółce: 

 • Synthos SA, z dniem 3 kwietnia 2018 r. 

8.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA. 

9.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 560 tysięcy złotych za wykonywanie działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, w związku z wyznaczaniem składki ubezpieczeniowej w wysokości, która nie zapewniała co najmniej wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniach grupy 3 (ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach samochodowych) zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej w latach 2013 i 2015 oraz grupy 10 (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika) zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej w latach 2011-2015. Jednocześnie Komisja umorzyła postępowanie administracyjne w części dotyczącej wykonywania działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem art. 18 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, w związku z wyznaczaniem składki ubezpieczeniowej w wysokości, która nie zapewniała co najmniej wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniach grupy 3 (ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach samochodowych) w latach 2011, 2012 i 2014 z uwagi na jego bezprzedmiotowość. 

10.    Komisja jednogłośnie uchyliła decyzję KNF z dnia 19 grudnia 2017 r. w części dotyczącej nałożenia na osobę fizyczną kary pieniężnej w wysokości 90 tysięcy zł na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z publikacją raportu okresowego oraz brakiem przekazania informacji poufnych oraz nałożyła na Stronę karę pieniężną w wysokości 80 tysięcy zł za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z publikacją raportu okresowego oraz brakiem przekazania 14 informacji poufnych. Jednocześnie Komisja umorzyła jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w części dotyczącej nałożenia na Stronę kary pieniężnej za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z brakiem przekazania 16 informacji poufnych oraz utrzymała w mocy decyzję w pozostałym zakresie, dotyczącym umorzenia postępowania w zakresie braku przekazania do publicznej wiadomości w sumie 18 informacji poufnych oraz w związku z publikacją raportu okresowego. 

Komisja wskazuje, że uchylenie zaskarżonej decyzji z dnia 19 grudnia 2017 jest związane z zaistniałymi zmianami legislacyjnymi wprowadzającymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego instytucję przedawnienia w odniesieniu do deliktów administracyjnych. W konsekwencji w toku postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy KNF ustaliła, iż w odniesieniu do szesnastu przypadków braku publikacji informacji poufnych upłynął, ustalony w art. 189g § 1 kpa, termin 5 lat na nałożenie administracyjnej kary pieniężnej. W związku zaś ze zmniejszeniem się liczby naruszeń, za które możliwe jest nałożenie kary pieniężnej na Stronę, z 30 do 14 przypadków zaistniała konieczność uwzględnienia powyższej okoliczności w toku miarkowania kary pieniężnej oraz umorzenie postępowania w zakresie naruszeń, od których na dzień wydania decyzji w II instancji upłynęło więcej niż 5 lat. Uchylenie zaskarżonej decyzji jest również związane z koniecznością prawidłowego miarkowania kary pieniężnej, z uwzględnieniem przesłanek zawartych w art. 189d k.p.a.   

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy, Komisja ustaliła stan faktyczny tożsamy ze stanem faktycznym ustalonym w postępowaniu prowadzonym w I instancji, dlatego utrzymała w mocy decyzję z dnia 19 grudnia 2017 r. w zakresie, w jakim umarza ona postępowanie administracyjne w związku z przedawnieniem możliwości nałożenia administracyjnej kary pieniężnej w odniesieniu do deliktów administracyjnych, od których na dzień wydania decyzji z dnia 19 grudnia 2017 r. upłynęło więcej niż 5 lat. 

11.    Komisja jednogłośnie uchyliła decyzję KNF z dnia 19 grudnia 2017 r. w części dotyczącej nałożenia na osobę fizyczną kary pieniężnej w wysokości 90 tysięcy zł na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z publikacją raportu okresowego oraz brakiem przekazania informacji poufnych oraz nałożyła na Stronę karę pieniężną w wysokości 80 tysięcy zł za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z publikacją raportu okresowego oraz brakiem przekazania 13 informacji poufnych. Jednocześnie Komisja umorzyła jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w części dotyczącej nałożenia na Stronę kary pieniężnej za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z brakiem przekazania 16 informacji poufnych. 

Komisja wskazuje, że uchylenie zaskarżonej decyzji z dnia 19 grudnia 2017 jest związane z zaistniałymi zmianami legislacyjnymi wprowadzającymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego instytucję przedawnienia w odniesieniu do deliktów administracyjnych. W konsekwencji w toku postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy KNF ustaliła, iż w odniesieniu do szesnastu przypadków braku publikacji informacji poufnych upłynął, ustalony w art. 189g § 1 kpa, termin 5 lat na nałożenie administracyjnej kary pieniężnej. W związku zaś ze zmniejszeniem się liczby naruszeń, za które możliwe jest nałożenie kary pieniężnej na Stronę, z 29 do 13 przypadków zaistniała konieczność uwzględnienia powyższej okoliczności w toku miarkowania kary pieniężnej oraz umorzenie postępowania w zakresie naruszeń, od których na dzień wydania decyzji w II instancji upłynęło więcej niż 5 lat. Uchylenie zaskarżonej decyzji jest również związane z koniecznością prawidłowego miarkowania kary pieniężnej, z uwzględnieniem przesłanek zawartych w art. 189d k.p.a. 

12.    Komisja jednogłośnie uchyliła decyzję KNF z dnia 19 grudnia 2017 r. w części dotyczącej nałożenia na osobę fizyczną kary pieniężnej w wysokości 90 tysięcy zł na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy zmieniającej, za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z publikacją raportów okresowych oraz brakiem przekazania informacji poufnych oraz nałożyła na Stronę karę pieniężną w wysokości 80 tysięcy zł za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z publikacją raportów okresowych oraz brakiem przekazania 53 informacji poufnych. Jednocześnie Komisja umorzyła jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w części dotyczącej nałożenia na Stronę kary pieniężnej za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez Stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z brakiem przekazania 16 informacji poufnych. 

Komisja wskazuje, iż uchylenie zaskarżonej decyzji z dnia 19 grudnia 2017 jest związane z zaistniałymi zmianami legislacyjnymi wprowadzającymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego instytucję przedawnienia w odniesieniu do deliktów administracyjnych. W konsekwencji w toku postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy KNF ustaliła, iż w odniesieniu do szesnastu przypadków braku publikacji informacji poufnych upłynął, ustalony w art. 189g § 1 kpa, termin 5 lat na nałożenie administracyjnej kary pieniężnej. W związku zaś ze zmniejszeniem się liczby naruszeń, za które możliwe jest nałożenie kary pieniężnej na Stronę, z 69 do 53 przypadków zaistniała konieczność uwzględnienia powyższej okoliczności w toku miarkowania kary pieniężnej oraz umorzenie postępowania w zakresie naruszeń, od których na dzień wydania decyzji w II instancji upłynęło więcej niż 5 lat. Uchylenie zaskarżonej decyzji jest również związane z koniecznością prawidłowego miarkowania kary pieniężnej, z uwzględnieniem przesłanek zawartych w art. 189d k.p.a. 

13.    Komisja jednogłośnie uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 5 grudnia 2017 r. nakładającą na biuro usług płatniczych karę pieniężną w wysokości 900 złotych w związku z naruszeniem ustawy o usługach płatniczych polegającym na nieprzekazaniu w terminie Komisji informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w II kwartale 2016 r. oraz nałożyła na biuro karę pieniężną w wysokości 450 złotych wobec nieprzekazania w terminie Komisji informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w II kwartale 2016 r. 

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy organ nadzoru uznał, że kara pieniężna w wysokości 900 zł stanowiłaby nieproporcjonalny środek sankcyjny, który mógłby skutkować znaczącym pogorszeniem warunków egzystencji Strony. Komisja uznała, że sankcja w postaci nałożenia kary pieniężnej w wysokości 450 zł spełni zarówno funkcję prewencyjną jak i represyjną. 

14.    Komisja zapoznała się: 

 • z informacją o rynku OFE w IV kwartale 2017 r., 
 • z informacją dotyczącą podmiotów wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych KNF w okresie od 9 lutego do 28 lutego 2018 r. 

15.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na: 

 • 27 marca 2018 r., 
 • 10 kwietnia 2018 r.

______________________
1A. Artwich nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 komunikatu.

2  J. Wojtyła nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 komunikatu.