Wykluczenie akcji B3System SA z obrotu na rynku regulowanym

data aktualizacji 09 marca 2018

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 28 lutego 2018 r. dotyczącego wykluczenia akcji spółki B3System SA z siedzibą w Warszawie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Komisja Nadzoru Finansowego informuje, iż do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wpłynęło zwrotne potwierdzenie odbioru przez spółkę B3System SA z siedzibą w Warszawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6 lutego 2018 r. utrzymującej w mocy decyzję z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nałożenia kary administracyjnej w postaci bezterminowego wykluczenia akcji spółki B3System SA z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Na podstawie ww. decyzji Komisja Nadzoru Finansowego wykluczyła bezterminowo z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA akcje Spółki. Skutek w postaci wykluczenia akcji Spółki z obrotu następuje po upływie 30 dni od dnia, w którym ww. decyzja stanie się ostateczna, a więc od dnia doręczenia decyzji z dnia 6 lutego 2018 r., co nastąpiło w dniu 19 lutego 2018 r. Tym samym ostatnim dniem obrotu na rynku regulowanym akcjami spółki B3System SA powinien być dzień 21 marca 2018 r. Wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym powinno nastąpić z dniem 22 marca 2018 r.