Komunikat UKNF ws. publikacji rejestrów umów zawartych przez Urząd w latach 2015-2017

data aktualizacji 06 marca 2018

W nawiązaniu do oświadczenia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) w sprawie publikacji medialnych odnoszących się do rejestru umów zawartych przez Urząd od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 14 grudnia 2017 r. opublikowanego w poniedziałek, 26 lutego 2018 r. pod adresem: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Oswiadczenie_60978.pdf Urząd KNF informuje, na stronie internetowej www.knf.gov.pl w zakładce „O KNF” – „Transparentny Urząd” opublikowane zostały rejestry umów zawartych przez Urząd w latach 2015-2017.

Urząd KNF przypomina, że obecny Przewodniczący KNF Marek Chrzanowski został powołany na 5-letnią kadencję 13 października 2016 r.

Najistotniejsze pozycje, w których w 2017 roku osiągnięto oszczędności względem roku 2016, to wydatki związane z zakupem wody dla pracowników (59%), umowami zlecenia (10%), zakupem artykułów biurowych (14%), zakupem artykułów spożywczych (33%), zakup materiałów BHP i przeciwpożarowych (38%), zakup prasy i publikacji (20%), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (10%), zakup usług związanych z pojazdami (13%), parking dla aut służbowych (16%).

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego jest instytucją funkcjonującą w sposób transparentny, otwartą na dialog i wymianę informacji ze wszystkimi jego interesariuszami. Działania Kierownictwa UKNF skoncentrowane są na efektywnym i skutecznym zarządzaniu, zgodnym z koncepcją nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management) i zmierzają w kierunku racjonalizacji ponoszonych przez Urząd kosztów, a zarazem podnoszenia jakości jego prac i sprawności funkcjonowania, w obliczu rosnącej ilości zadań wynikających z nowych regulacji krajowych oraz europejskich.